The Comparison of the Publication Performance of the Academicians Teaching Production/Operations Management in Business Administration Departments of the Turkish Universities with the General Turkish Publication Performance


ÇEKİÇ B., ÖMÜRGÖNÜLŞEN M.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.52, no.601, pp.59-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Abstract This study aims to identify the publication performance of the academicians teaching Pro- duction/Operations Management (POM) in Business Administration Departments of the Turkish universities. To fullfill this aim, the names, academic titles and numbers of the aca- demic personnel teaching POM in Business Administration Departments of Turkish univer- sities are identified. Then, the number of cited papers, number of papers and publication years are investigated. The generated database is compared not only with the general of Turkish published and cited papers with respect to the number of academics and impact factor, but also with the same database for the three selected Business Administration Fa- culties of Turkey. As a result of the study, among the 465 publication of POM academicians in Web of Science (WoS) indexed journals, these publications are 3155 times cited in total. Among the 299 publications of three selected Business Administration Faculties in Web of Science (WoS) indexed journals, these publications are 1831 times cited in total. In Turkey there have been 6,113 publications in specified WoS indexes and these publications are ci- ted 16,209 times. When average impact factors are analyzed, this ratio for POM academi- cians is found to be 6.8 and 6.12 for selected Business Administration Faculties, which is above 2.65 of the Turkish average.
Özet Bu çalışma, Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) alanında çalışan öğretim üyelerinin bilimsel yayın performansını belirlemeyi amaçlamakta- dır. Bu amacı gerçekleştirmek için; öncelikle tüm Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerin- de görev yapan ÜİY öğretim üyelerinin isimleri, akademik unvanları ve sayıları belirlenmiş- tir. Sonrasında, bu öğretim üyelerinin Web of Science (WoS) indekslerindeki yayınları, bun- ların sayıları, yayınlandıkları yıl ve bu yayınların aldığı atıf sayıları incelenmiştir. Bu veriler, Türkiye genelinde örneklem olarak seçilmiş üç İşletme Fakültesinin bilimsel yayın verileriy- le karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, öğretim üye sayıları, taranan yayınlar, alınan atıflar ve bunların etki değerleri üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ÜİY öğretim üyele- rince WoS indekslerindeki dergilerde yayınlanmış 465 adet yayın ve bu yayınlara toplam- da 3155 adet atıf yapıldığı görülmüştür. Çalışma için seçilmiş üç İşletme Fakültesi öğretim üyelerince WoS indekslerindeki dergilerde yayınlanmış 299 adet yayın ve bu yayınlara top- lamda 1831 adet atıf yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye genelinde ise WoS içindeki belirli in- dekslerde toplam 6,113 yayın yapıldığı ve bunlara 16,209 atıf alındığı belirlenmiştir. Ortala- ma etki değerleri incelendiğinde, ÜİY akademisyenlerinin 6.8 etki değeri ile 6.12 olarak he- saplanan seçilmiş İşletme Fakülteleri ve 2.65 olarak hesaplanan Türkiye geneli etki değer- lerinin üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir.