Parents of preschoolers’ usage of television program rating symbols and their protective ways from television


Creative Commons License

Banko Ç., İlhan T., Şallı F.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.45-59, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is detecting parent’s, who have 3-6 ages of children, knowledge and usage level of these systems, and their protective ways for TV. Research sample was formed by 130 mothers in qualiatative part of the study and 8 mothers in quantitative part of the study. In this study, which include both quantitative and qualitative methods, semi-structured interview form and survey were used. For the evaluation of qualitative data, ANOVA and t-test were used. The relationship between parents’ awareness level and program rating symbols usage level was revealed by correlation analysis. The evaluation of quantitative data was carried out with content analysis. Findings show that participants mostly know television content rating systems except symbol used for negative behaviours. Moreover, usage level and children guidance level of participants are generally high. Participant’s education level was the only effective variable of the study. Post hoc test showed that and their awareness and guidance level. After qualitative analyzes it is found that families use television on the purpose of entertainment and education. Parents thought that TV includes negative sample behaviors and parents protect their children from negative effects of TV by controlling their watching.

Bu çalışmanın amacı 3-6 yaş arası çocuğu olan annelerin akıllı sembolleri bilme ve kullanma düzeyleri ile çocuklarını televizyonun zararlı etkilerinden nasıl koruduklarını tespit etmektir. Araştırmanın nicel bölümü 3-6 yaş arasında çocuğu olan 130 annenin katılımıyla oluşturulmuştur. Nitel bölümde ise 8 anneden elde edilen veriler dikkate alınmıştır. Nicel ve nitel yöntemler kullanılan bu çalışmada katılımcılara anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde ANOVA, t-testi kullanılmıştır. Ebeveynlerin farkındalık düzeyleri ile sembol kullanım düzeyleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile bulunmuştur. Nitel veriler ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgularda ise katılımcıların ‘olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar’ sembolü dışındaki sembolleri genellikle bildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların akıllı sembolleri kullanma ve çocuklarını yönlendirme düzeylerinin de genellikle yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma değişkenlerinden sadece eğitim durumu değişkeninin etkili olduğu bulunmuştur. Post-Hoc testi sonucunda katılımcıların eğitim düzeyleri ile yönlendirme ve farkındalık düzeyleri arasında olumlu yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Nitel görüşmeler sonucunda ailelerin televizyonu daha çok eğlence ve eğitim amacıyla kullandıkları, televizyonun olumsuz örnek davranışlar oluşturduğunu düşündükleri ve çocuklarını televizyonun olumsuz etkilerinden kontrollü izleterek koruduklarını belirtmişlerdir