Degradation of Naproxen by a Selected Fungal Strain


ARACAGÖK Y. D. , CİHANGİR N. , GÖKER A. H.

6.Avrupa Biyoteknoloji Kongresi, 5 - 11 Haziran 2015 identifier identifier identifier