Kistik Ekinokokkoz için Potansiyel Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi: P-selektin ve Resistin Evaluation of Potential Inflammatory Markers for Cystic Echinococcosis: P-selectin and Resistin


Creative Commons License

ÖRSTEN S., BAYSAL İ., Çiftçi T., ÜNAL E., YABANOĞLU ÇİFTÇİ S., DOĞRUL A. B., ...More

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.46, no.3, pp.195-200, 2022 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2022.55265
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.195-200
  • Keywords: Cystic echinococcosis, hydatid cyst, inflammatory marker, P-selectin, resistin
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is one of the most common zoonotic diseases worldwide. Diagnosis of CE is predominantly based on imaging techniques and serological tests are used in cases of non-characteristic imaging findings as diagnostic reference. However, serological test results cannot be completely reliable as they are affected by multi-factors. P-selectin and resistin are inflammatory markers that are altered during the acute stages of infection. In this purpose, inflammatory markers as P-selectin and resistin have been investigated for a potential diagnostic reference for CE diagnosis. Methods: A total of 60 patients who were diagnosed with CE and twenty-five healthy individuals were included in this study. Blood samples were obtained from all participants. Obtained sera were evaluated using the P-selectin and resistin ELISA kits for protein levels. Additionally, the relative expression of SELP (P-selectin) and RETN (resistin) genes were determined using the comparative CT (ΔΔCT) method between groups as CE patients with active and inactive cysts, CE patients and healthy controls. Results: SELP (13.9-fold change, p<0.05) and RETN (8.1-fold change, p<0.05) were differentially expressed in CE patients compared in the control group. Whereas resistin protein levels were significantly higher in CE patients than the healthy controls (p<0.001), the difference in P-selectin protein levels was not significant (p>0.05). There was no difference between active and inactive CE patients in terms of P-selectin and resistin in gene and protein levels (p>0.05). Conclusion: Although there was no difference between the active and inactive CE patients, the good differentiation between the healthy controls and the CE patients suggested that resistin is a potential inflammatory diagnostic reference. Amaç: Kistik ekinokokkoz (KE) tüm dünyada en sık görülen zoonotik enfeksiyonlardan biridir. KE tanısı çoğunlukla görüntüleme tekniklerine dayanmakta, karakteristik olmayan görüntüleme bulgularının olduğu durumlarda tanıya yardımcı olarak serolojik testler kullanılmaktadır. Ancak serolojik test sonuçları, birçok faktörden etkilendiği için tam anlamıyla güvenilir olamamaktadır. P-selektin ve resistin, enfeksiyonun akut evrelerinde değişen enflamatuvar belirteçler olarak bilinmektedir. Bu amaçla, KE teşhisi için potansiyel bir tanı referansı olarak P-selektin ve resistin gibi enflamatuvar belirteçler araştırılmıştır. Yöntemler: Bu çalışmaya KE tanısı almış toplam 60 hasta ve 25 sağlıklı birey dahil edilmiş vetüm katılımcılardan kan örnekleri alınmıştır. Elde edilen serum, protein seviyeleri açısından P-selektin ve resistin ELISA kitleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca SELP (P-selektin) ve RETN (resistin) genlerinin göreceli ekspresyonu, aktif ve inaktif kisti olan KE hastaları ve sağlıklı kontroller arasında karşılaştırmalı CT (ΔΔCT) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bulgular: SELP (13,9 kat, p<0,05) ve RETN’de (8,1 kat, p<0,05), kontrol grubuna kıyasla KE hastalarında farklı ekspresyon seviyeleri tespit edilmiştir. KE hastalarında resistin protein seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek iken (p<0,001), P-selektin protein seviyeleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Aktif ve inaktif KE hastalarının P-selektin ve resistin açısından gen ve protein seviyesinde arasında fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak, aktif ve inaktif KE hastalarının enflamatuvar belirteçlerinin gen ve protein seviyesinde arasında fark bulunmamasına rağmen, sağlıklı kontroller ve KE hastaları arasındaki ayrımın iyi olması nedeniyle, resistinin potansiyel enflamatuvar tanı referansı olabileceği gösterilmiştir.