The Relations Between Business Strategies and Perceived Organizational Performance: A Research on Large-Scale Organizations


AKDAĞ L. B., EKMEKCİ Ö. T.

SOSYOEKONOMI, vol.31, no.57, pp.299-329, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 57
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2023.03.15
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.299-329
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The study aims to investigate whether organisational performance shows a significant difference according to the different strategies applied by the organisations. In the study, in which Miles and Snow's (1978) strategy typology was used, and two different scales were taken as the basis for determining business strategies, performance was examined based on perceived organisational performance from a qualitative perspective. Research data were obtained from large-scale organisations operating in different sectors in Türkiye. The findings reveal that employee relations performance, one of the sub-dimensions of performance, shows a significant difference according to different strategic types. It has been determined that defender, prospector, and analyser strategies positively affect perceived market performance, product service performance and employee relations performance. 

Çalışmanın amacı, örgütsel performansın, işletmelerin uyguladıkları farklı stratejilere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Miles ve Snow’un (1978) strateji tipolojisinin kullanıldığı ve iş stratejilerinin belirlenmesinde iki farklı ölçeğin esas alındığı çalışmada performans, niteliksel pencereden bakılarak algılanan örgütsel performans temelinde incelenmiştir. Araştırma verileri, Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerden sağlanmıştır. Bulgular, performansın alt boyutlarından olan çalışan ilişkileri performansının, farklı stratejik tiplere göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Savunmacı, öncü ve analizci stratejilerin, algılanan pazar performansı, ürün hizmet performansı ve çalışan ilişkileri performansı üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip oldukları saptanmıştır