Association of red blood cell distribution width with presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis


AKBAĞA M. K., CANPOLAT U., YAYLA Ç., AÇIKGÖZ K., ÇAY S., TOPALOĞLU S., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.3, pp.227-233, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.227-233
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: As an indicator of variability in circulating erythro cyte size, red cell distribution width (RDW) is linked to chronicinflammation. The association of rheumatic heart valve ste nosis and inflammation is also well-known. This study aimedto assess the relationship between RDW and presence andseverity of rheumatic mitral valve stenosis (RMVS).Methods: A total of 417 consecutive patients with RMVS, and81 age- and -gender matched healthy control subjects wereincluded in the study between February 2009 and April 2014.Transthoracic echocardiography and demographic character istics were recorded for all participants.Results: Baseline characteristics were similar in the twogroups. However, median RDW was significantly higher inpatients with RMVS compared to control group (14.4% [11.3-19.6] vs. 13.6% [11.6-18.1], p<0.001). Additionally, both me dian C-reactive protein (CRP) and neutrophil-lymphocyte ratio(NLR) were also higher in the RMVS group; (6.1 [0.4-24.2]vs. 3.6 [0.3-15.3] mg/dl, p=0.001 for CRP, and 2.8 [0.4-10.6]vs. 2.1 [0.7-5.7], p<0.001 for NLR respectively). In regres sion analysis, RDW (OR: 1.504, p=0.005), CRP (OR: 1.139,p=0.008), NLR (OR: 1.528, p=0.018) and left atrial diameter(OR: 1.218, p<0.001) were found as independent predictorsof the presence of RMVS. Furthermore, there was a signifi cant positive correlation between CRP (r=0.140, p=0.007)and NLR levels (r=0.276, p<0.001) with RDW levels. Further more, we determined that RDW levels increased in parallelwith severity of mitral stenosis (mild, moderate and severe)[13.7% (12.9-14.8), 14.4% (13.4-15.4), 14.8% (13.6-16.3),p<0.001, respectively].Conclusion: The study demonstrated significantly higherRDW in patients with RMVS. Furthermore, RDW indepen-dently predicted the presence of RMVS. RDW is an easilyavailable marker, and because of its correlation with commoninflammatory indicators may also be a sign of chronic inflam matory continuum in patients with RMVS.
Amaç: Dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki değişkenliğin göstergesi olan kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (KHDG) kronik enflamatuvar durumla ilişkilidir. Romatizmal kalp kapak darlığı ile enflamasyon ilişkisi oldukça iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, KHDG ile romatizmal mitral kapak darlığının (RMKD) varlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.Yöntemler: Çalışmaya Şubat 2009-Nisan 2014 tarihleri arasında başvuran RMKDsi olan 417 hasta ve yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 81 sağlıklı birey alındı. Tüm katılımcıların transtorasik ekokardiyografi ve demografik özellikleri kaydedildi.Bulgular: Temel klinik özellikler gruplar arasında benzerdi. Ortanca KHDG, RMKD olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (%14.4 [11.3-19.6] ve %13.6 [11.6-18.1], p<0.001). Ek olarak, ortanca C-reaktif protein (CRP) ve nötrofil/lenfosit oranı (N/L oranı) da RMKD grubunda daha yüksekti (sırasıyla, CRP için 6.1 [0.4-24.2] ve 3.6 [0.3- 15.3] mg/dl, p=0.001 ve NLR için 2.8 [0.4-10.6] ve 2.1 [0.7-5.7], p<0.001). Regresyon analizinde, KHDG (Odds oranı - OO: 1.504, p=0.005), CRP (OO:1.139, p=0.008), N/L oranı (OO: 1.528, p=0.018) ve sol atriyum genişliği (OO:1.218, p<0.001) RMKDnin varlığını bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Korelasyon analizinde KHDG düzeyi ile CRP (r=0.140, p=0.007) ve N/L oranı (r=0.276, p<0.001) düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu gösterildi. Ayrıca KHDG düzeylerinin mitral darlığının ciddiyetine (hafif, orta ve ciddi) paralel olarak artış gösterdiği tespit edildi (sırasıyla %13.7 [12.9- 14.8], %14.4 [13.4-15.4], %14.8 [13.6-16.3], p<0.001).Sonuç: Bu çalışmada KHDG düzeyleri RMKD olan hasta grubunda anlamlı şekilde artmıştı. Ayrıca KHDG, RMKDnin varlığının bağımsız öngördürücüsü olarak saptandı. Yaygın enflamatuvar göstergeler ile olan korelasyonu ve kolayca elde edilebilir bir belirteç olması nedeniyle KHDG, RMKDde devam eden kronik enflamasyonun göstergesi olabilir.