Chymotrypsin, Urease Inhibitory and Antioxidant Activities of Malva neglecta Wallr.


GÜNBATAN T., SALİHOĞLU E., AKAYDIN S. Y., AKAYDIN G., GÜRBÜZ İ.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.13, no.2, pp.459-468, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: In this study, determining the chymotrypsin and urease inhibitory activities as well as antioxidant activity, total phenol and flavonoid content of Malva neglecta Wallr. were aimed. Method: Between April-June 2021, methanol and water extracts were prepared from the flowering and fruiting aerial parts of the plant. Then, in vitro urease and chymotrypsin inhibitory activity were determined. ABTS, CUPRAC and DPPH methods were used to determine the antioxidant activity. Total phenol and flavonoid contents were determined using Folin Ciocalteu and aluminum chloride colorimetric methods, respectively. Results: The methanol extract showed significant chymotrypsin inhibitory activity (IC50: 67.67 µg/mL); on the other hand, both water and methanol extracts moderately inhibited the urease enzyme (36.52 and 34.38% inhibition, respectively). While the methanol extract exhibited higher antioxidant activity in DPPH and CUPRAC tests; the water extract showed higher radical scavenging activity in the ABTS test. In parallel with the results obtained in the DPPH and CUPRAC tests, flavonoid content of the methanol extract was found to be higher (42.93 mg rutin equivalent/g). Conclusion: In conclusion, Malva neglecta attracted attention with its potent chymotrypsin inhibitory activity. Also considering its urease inhibitory activity and antioxidant activity parallel to its flavonoid content, it was concluded that more comprehensive studies should needs to be done on this plant.
Amaç: Bu araştırmada Malva neglecta Wallr.’nın kimotripsin ve üreaz enzimlerini inhibe edici aktivitesinin tespiti ve ayrıca antioksidan aktivitesi, toplam fenol ve flavonoit içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 2021 yılı Nisan-Haziran ayları arasında bitkinin çiçekli ve meyveli toprak üstü kısımlarından metanol ve su ekstresi hazırlanmış ve bu ekstrelerin in vitro üreaz ve kimotripsin inhibitör aktivitesi belirlenmiştir. Antioksidan aktivitenin tespiti için ABTS, CUPRAC ve DPPH yöntemleri kullanılmıştır. Toplam fenol ve flavonoit içerikleri ise sırasıyla Folin Ciocalteu ve aluminyum klorür kolorimetrik yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Bulgular: Metanol ekstresi önemli düzeyde kimotripsin inhibe edici aktivite göstermiştir (IC50: 67.67 µg/mL); üreaz enzimi üzerinde ise hem su hem metanol ekstresi orta düzeyde inhibe edici etki göstermiştir (sırasıyla %36.52 ve 34.38 inhibisyon). DPPH ve CUPRAC testlerinde metanol ekstresi daha yüksek antioksidan aktivite sergilerken; ABTS testinde su ekstresi daha yüksek radikal süpürücü aktivite göstermiştir. DPPH ve CUPRAC testlerinde elde edilen sonuçlarla paralel olarak metanol ekstresinin flavonoit içeriğinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır (42.93 mg rutin eşdeğeri/g). Sonuç: Sonuç olarak M. neglecta kuvvetli kimotripsin inhibe edici aktivitesi ile dikkat çekmiştir. Üreaz inhibe edici aktivitesi ve flavanoit içeriğiyle paralel antioksidan aktivitesi de dikkate alındığında bitki üzerinde daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.