Examining the Relationship Between Nurses’ Spiritual Care Competence Levels and Empathy, Compassion and Workload Levels


Creative Commons License

Baysoy K., Özdemir L.

3rd INTERNATIONAL 4th NATIONAL ONCOLOGY NURSING CONGRESS, Ankara, Turkey, 20 October 2021, vol.1, no.1, pp.40-41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-41
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction and Aim: This cross-sectional type descriptive study was conducted to determine the nurses’ level of spiritual care competence and its relationship with nurses’ empathy, compassion and workload levels. Materials and Methods: The study was conducted between 01 July 2020- 01 December 2020 with nurses working in two university hospitals and a state hospital total three hospitals, in units providing health services excluding outpatient health services, two different cities. The data were collected using face-to-face interview technique with “Nurse Information Form”, “Spiritual Care Competence Scale (SCCS)”, “Empathy Quotient (EQ) Scale”, “Compassion Scale (CS)” and “Individual Workload Perception Scale (IWPS)”. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, percentage, median, and quartiles), Kruskal Wallis, Mann-Whitney U and Spearman Correlation Coefficient tests were used in the analysis of the data. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Checklist was used. Results: According to the results of the ongoing research with 561 nurses; mean age of the participants was 28,6±5,4, most of them were female (84.1%), undergraduates (83.1%) and do not provide spiritual care to their patients (55.1%). The means of total scores of the SCCS, EQ, CS and the overall mean score of IWPS were found to be 101.2±15.7, 51.9±8.2, 63.6±7.7 and 3.4±0.6, respectively. It was found that there was a moderate positive correlation between the spiritual care competence levels and their empathy levels, and a weak positive correlation with compassion and workload levels of the nurses (p<0.05). In addition, between the groups of nurses receiving education about spiritual care, giving spiritual care and feeling spiritually peaceful, and the mean of total score of SCCS; there was a significant difference between the gender and education groups and the mean scores of EQ and CS, and there was a significant difference between some other characteristics of the nurses and their SCCS, EQ, CS, and IWPS scores (p<0.05). Conclusion: It can be said that the levels of spiritual care competence, empathy, sensitivity and workload levels of nurses are high and nurses’ empathy and sensitivity positively affect their spiritual care competence. Reducing the workload of nurses and developing individual empathy and sensitivity skills may be beneficial in increasing the level of spiritual care competence, thus increasing the quality of holistic nursing care. Keywords: Compassion, Competence, Empathy, Nurses, Spiritual Care, Workload

Giriş ve Amaç: Kesitsel tipteki bu tanımlayıcı araştırma; hemşirelerin manevi bakım yeterlilik düzeyleri ve bunun empati, duyarlılık ve iş yükü düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma 01 Temmuz 2020 – 01 Aralık 2020 tarihleri arasında, iki farklı şehirde, iki üniversite hastanesi ve bir devlet (şehir) hastanesi olmak üze toplam 3 hastanede, poliklinik dışı sağlık hizmeti verilen birimlerde çalışan hemşireler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri; yüzyüze görüşme tekniğiyle, “Hemşire Bilgi Formu”, “Manevi Bakım Yeterlilik Ölçeği (MYÖ)”, “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EÖ)”, “Duyarlılık Ölçeği (DÖ)” ve “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği (İYÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, sayı, yüzde, ortanca, çeyrekler), Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Spearman Korelasyon Katsayısı testleri kullanılmıştır. Çalışmada Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışmaların Raporlanmasının Güçlendirilmesi (STROBE) kontrol listesi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaları devam eden araştırmanın 561 kişilik sonuçlarına göre; hemşirelerin, yaş ortalaması 28,6±5,4 olup çoğunluğu kadın (%84,1), lisans mezunu (%83,1) ve hastalarına manevi bakım vermemektedir (%55,1). Hemşirelerin MYÖ, EÖ, DÖ toplam puan ortalamaları ve İYÖ genel ortalama puanları sırasıyla 101,2±15,7, 51,9±8,2, 63,6±7,7 ve 3,4±0,6 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin manevi bakım yeterlilik düzeyleri ile empati düzeyleri arasında orta şiddette, duyarlılık ve iş yükü düzeyleri arasında zayıf şiddette pozitif yönlü korelasyon olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca, hemşirelerin manevi bakım hakkında eğitim alma, manevi bakım verme ve kendini manevi olarak huzurlu hissetme durumu grupları ile MYÖ toplam puan ortalaması arasında; cinsiyet ve eğitim düzeyi grupları ile EÖ ve DÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve hemşirelerin bazı diğer özellikleri ile MYÖ, EÖ, DÖ, İYÖ skorları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç: Hemşirelerin manevi bakım yeterlilik, empati, duyarlılık ve iş yükü düzeylerinin yüksek olduğu ve hemşirelerin empati ve duyarlı olmalarının manevi bakım yeterliliklerini olumlu olarak etkilediği söylenebilir. Hemşirelerin iş yükünün azaltılması, bireysel olarak empati ve duyarlılık becerilerinin geliştirilmesi manevi bakım yeterlilik düzeyinin yükselmesinde böylece bütüncül hemşirelik bakım kalitesinin artmasında faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler: Duyarlık, Empati, Hemşire, İş Yükü, Manevi Bakım, Yeterlilik