Determination of University Students' Views on Distance Education and Factors Affecting Covid-19 Phobia and Personal Well-Being


Creative Commons License

ÇİÇEK B., Copur Z., Erkal S., AYDINER BOYLU A.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, no.31, pp.1-24, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was planned and carried out in order to get the opinions of university students about the problems they experience in distance education during the covid-19 pandemic process and to determine the factors affecting their personal well-being and coronavirus phobia. The population of the study consists of students with different socio-demographic characteristics who are studying at various universities in Turkey at the undergraduate level. The sample of the study is comprised of 1552 students who agreed to participate in the online survey which was prepared through Google forms. The participants were selected by using the snowball sampling method. The students participating in the study were reached through social media platforms. According to the results of the study, the students’ household income (52.6%) decreased and their social life (91.9%) deteriorated during the Covid 19. It was determined that both the female students and male students are concerned about the efficiency of the theoretical and applied courses given by the distance education system. In addition, the personal well-being score of the students who scored high in the psychosomatic sub dimension in the Covid-19 Phobia Scale is lower than that of the students who scored low; the personal well-being score of the students with a grade point average of 2.00 and below is lower than that of the students with a grade point average of 3.01-4.00 and the personal well-being score of the students living in crowded families is lower than that of the students living in smaller families. In addition, it was concluded that as the household monthly income of the students increased and their social life continued during the Covid-19, their personal well-being increased. It was also determined that those who scored high on the Personal Well-Being Scale have less coronavirus phobia and that the female students have more coronavirus phobia than boys, and younger students have more coronavirus phobia than older ones. It was concluded that those whose income decreased during the Covid-19 process and those who stated that their social life deteriorated a lot have more coronavirus phobia. The findings are discussed in relation to the related literature and directions for future research are suggested.
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlara yönelik görüşleri ile Covid-19 fobisine ve kişisel iyi oluşuna etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören farklı sosyo-demografik özelliklere sahip öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan ve Google formlar aracılığıyla hazırlanan ankete çevrim içi katılmayı kabul eden 1552 öğrencidir. Çalışmaya katılan öğrencilere sosyal medya platformları aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin Covid-19 sürecinde hanehalkı gelirinin (%52,6) ve sosyal yaşamlarının (%91,9) azaldığı, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile verilen teorik ve uygulamalı derslerin verimliliği konusunda endişeli olduğu belirlenmiştir. Covid-19 Fobisi Ölçeği’nin Psikosomatik alt boyutundan yüksek puan alanların düşük puan alanlara göre, not ortalaması 2.00 ve altında olan öğrencilerin not ortalaması 3.01-4.00 arasında olanlara göre, kalabalık ailelerde yaşayan öğrencilerin aile üyesinin daha az sayıda olduğu öğrencilere göre kişisel iyi oluşu daha düşüktür. Bununla birlikte öğrencilerin hanehalkı aylık geliri arttıkça ve Covid-19 sürecinde sosyal yaşamı devam ettikçe kişisel iyi oluşlarının yükseldiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca Kişisel İyi Oluş Ölçeği’nden yüksek puan alanların daha az koronavirüs fobisi yaşadıkları, kız öğrencilerin erkeklere, yaşı küçük olanların büyüklere göre daha fazla koronavirüs fobisi yaşadıkları belirlenmiştir. Covid-19 sürecinde geliri azalanların ve sosyal yaşamının çok azaldığını belirtenlerin de daha fazla koronavirüs fobisi yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular salgın öncesinde ve salgın döneminde konuyla ilgili yapılan çalışmalarla tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.