In search of a management model at the glocalization process: Neuen Steuerungsmodell and Duisburg case


SADİOĞLU U.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.207-234, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Accumulation of experiences on the social, economical and political areas during historical process has unexpectedly caused changes in social structures, especially the management structures. New Public Management (NPM) approach (paradigm) of Anglo-Saxon perspective, being discussed elaborately especially in the last quarter of 20th Century, has been influential during that period. The most penetrative times of NPM for Germany was 1990s in which the country was passing through important political, social and economic changes. In Germany, NPM, being different from Anglo-Saxon
Tarihsel süreçte sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda oluşan birikimler; zamanı önceden kestirilemeyen dönemlerde toplumu ilgilendiren tüm yapılarda ve özellikle yönetim yapılarında değişimleri beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde işlenmeye başlayan, Anglo-Sakson merkezli bakış açısıyla; sosyal, ekonomik ve siyasal alanlara yönelik felsefesini kamu yönetimine uyarlamaya çalışan Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ)New Public Management (NPM) paradigması, bahsedilen dönemin sonlarında küresel anlamda etkili olmaya başlamıştır. Almanya için YKİnin etkili olmaya başladığı yıllar, ülkenin önemli siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümler geçirmeye başladığı 1990lı yıllar olmuştur. YKİ, yaklaşımın ortaya çıktığı Anglo-Sakson ülkelerinden ve bu yaklaşımın daha sonra hakim olmaya başladığı Kıta Avrupası ülkelerinden farklı olarak, Almanyada aşağıdan-yukarı bir şekilde, yerel yönetimlerden başlayarak yeni bir yönetim modeli olarak -Neuen Steuerungsmodell-NSM uygulamaya yansımıştır. Güçlü bir yerel yönetim kültürü olan ve küreselleşme sürecinde hâkim yönetim paradigmaları çerçevesinde dönüşüm geçiren Alman yerel yönetimleri kendine özgü bir görüntü sunmaktadır. Bu çalışmada, YKİ paradigmasının hâkim olduğu 1990lı yıllardaki etkisiyle tetiklenen ve Alman yönetim kültürüne ilişkin özellikler barındıran Neuen Steuerungsmodell-NSM in içeriği, araçları, amaçları ve ortaya koyduğu farklılıklar yerel yönetimler bağlamında tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Neuen Steuerungsmodell in uygulamada ortaya çıkardığı resmi daha iyi anlamak için Almanyanın Nordrhein-Westfalen (NRW) eyaletinin Duisburg şehrinde yerel yöneticiler ve yerel siyasetçilerle mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu kendine özgü gelişmeden Türkiyede yaşanan yerelleşme sürecinde nasıl yararlanılabileceği tartışılmıştır.