An investigation on self- efficacy of instructors teaching Turkish as a foreign language


ÇİÇEK S., ASAR A., METE F.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.33, pp.75-89, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study is to determine self- efficacy levels of instructors teaching Turkish as a foreign language and to reveal the differentiation of self- efficacy levels according to various variables. To this end, the present study adopted survey model. The study group of the research consisted of 124 Turkish as a foreign language teachers working in the country and abroad. The research data were collected through “Turkish as a Foreign Language Teacher Assessment Scale”. The data were analysed by using SPSS22 statistical package program. The results showed that instructors teaching Turkish as a foreign language considered their self- efficacy sufficient in general. Besides, the field that teachers considered themselves most qualified is language- culture relationship. However, teachers were found to consider themselves least competent in the fields of assessment and evaluation, the organization of assessment and the use of literary texts based on assessment and evaluation results. Furthermore, it was determined that the self- efficacy of teachers did not differ according to their work place, gender, professional seniority and the faculty they graduated. The results showed that, in order to increase the competency level of the instructors in Turkish as a foreign language teaching which is a developing field in Turkey, it is a must to establish standards for the institution or certificate programs where instructors to serve in this field are trained.
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin özyeterliklerini belirlemek ve bu yeterliklerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumunu ortaya koymaktır. Bu amaca uygun olarak araştırma, tarama çalışması şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, yurt içi ve yurt dışında görev yapan 124 yabancı dil olarak Türkçe öğreticisidir. Araştırmanın verileri “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın verilerini çözümlemek için SPPS22 paket programında uygun istatistikî analizler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; YDOT öğreticilerinin genel olarak özyeterliklerini yeterli düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca YDOT öğreticilerinin kendilerini en çok yeterli gördükleri alan dil ve kültür ilişkisidir. Ancak öğreticilerin kendilerini en az yeterli gördükleri alanlar ise ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretim ortamlarını düzenleme ve edebî metin kullanımıdır. Bununla birlikte YDOT öğreticilerinin özyeterliklerinin görev yeri, cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun oldukları fakülteye göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; yeni gelişen bir alan olan YDOT öğretiminde, öğretici yeterliklerinin artırılması için öğreticilerin yetiştirildiği kurum programı veya sertifika programlarıyla ilgili standartların oluşturulması şarttır.