Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Yeterlikleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

ALBAYRAK SARI A., CANBAZOĞLU BILICI S., BARAN E., ÖZBAY U.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.6, no.1, pp.1-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-21
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this paper was to investigate teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) competencies and their attitudes towards internet and communication technologies (ICT). Study participants were 483 teachers from 23 different disciplines who attended to the Innovative Technologies for an Engaging Classroom (iTEC) in-service teacher training program implemented in 2013-2014 school year. TPACK-deep and ICT attitudes surveys were used to measure teachers’ competencies and attiudes. The results of one-way ANOVA and linear regression analysis revealed that teachers’ found themselves competent in ethics, application, design and expertise sub-scales of the TPACK-deep survey. The analysis of the ICT attitudes revealed that teachers’ attitudes towards solving hardware problems were lower compared to other sub-scales. Positive correlation was also identified between teachers’ TPACK competencies and ICT attitudes. However there was no significant difference between teachers from different disciplines. 

Bu çalışmanın amacı farklı branşlardaki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutumlarının ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesine katılan 23 farklı branştan 483 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPACK-deep) Ölçeği ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılırken aritmetik ortalama, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda TPACK-deep ölçeğinin alt boyutları doğrultusunda; öğretmenlerin kendilerini sırasıyla etik, uygulama, tasarım ve uzmanlaşma alt boyutlarında yeterli gördükleri tespit edilmiştir. BİT’e yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları kapsamında ise öğretmenlerin bilgisayarın donanımsal sorunlarını çözmeye yönelik tutumlarının diğer alt boyutlara düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin TPAB yeterlikleri ile BİT’e yönelik tutumları arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken, hem TPAB yeterliklerinde hem de BİT’e yönelik tutumlarında branşlara göre farklılık bulunmamıştır.