DEVELOPING EQUITY SCALE IN HIGHER EDUCATION: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Creative Commons License

KURT S. N., ARASTAMAN G.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.3, pp.1514-1527, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to develop a measurement tool to measure university students' perceptions of educational equity. For this purpose, Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted in the first stage of the study with n=219 participants. As a result of EFA, it was identified that the scale had a three- factor structure explaining 52.10% of the total variance. These factors were named "fair distribution of organizational resources", "professor-student communication", and "access" respectively. The factor loadings ranged between .468 and .771 for the first factor, .759 and .873 for the second factor, and .543 and .713 for the third factor. In the second stage of the study, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted with n=906 participants to verify this structure. The goodness of fit values was calculated as “χ2 /df= 3.4, RMSEA=.05, RMR=.06, CFI=.95, NFI=.93, IFI =.95, GFI=.92, AGFI=.91”. The reliability of the scale was measured with Cronbach’s Alpha coefficient. The reliability coefficients were calculated as .909, .930, and .667 for the factors and .891 for the total scale, respectively. The study results revealed that the Equity Scale (ES), which measures university students' perceptions of educational equity, has a valid and reliable structure consisting of 22 items and three factors.
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin hakkaniyete dayalı eğitim algılarını ölçmeyi sağlayan bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci aşamasında n=219 katılımcıdan oluşan açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin toplam varyansın %52.10’unu açıklayan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu faktörler sırasıyla “örgütsel kaynakların adil dağılımı”, “akademisyen-öğrenci iletişimi”, ve “erişim” olarak adlandırılmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri birinci faktör için .468 ile .771, ikinci faktör için .759 ile .873 ve üçüncü faktör için .543 ile.713 arasında değiştiği bulunmuştur. Ortaya çıkan bu yapının doğrulanması için çalışmanın ikinci aşamasında n=906 kişiden oluşan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonucu elde edilen uyum iyiliği değerlerinin “χ2 /df= 3.4, RMSEA=.05, RMR=.06, CFI=.95 iyi uyum, NFI=.93, IFI =.95, GFI=.92 ve AGFI=.91” şeklinde olduğu görülmüştür. Ölçeğe ilişkin güvenirlik ise Cronbach Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Güvenirlik analizi sonucunda, güvenirlik katsayıları faktörler için sırasıyla .909, .930, .667 ve ölçek toplamı için .891 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin hakkaniyete dayalı eğitim algılarını ölçmeyi sağlayan Hakkaniyet Ölçeği (HÖ)’nin 22 madde ve üç faktörden oluşan geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur.