German Language Teachers today and in the future in Turkey


ATAŞ D., GENÇ A.

28th International Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 April 2019, pp.1295-1297

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1295-1297
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

 

German Language Teachers today and in the future in Turkey

There is now a new perception and evaluation on what it means to know a foreign language than it used to be. Knowing a foreign language just makes it easier to gather every nationality from different walks of life and let them interact with each other. It is now desired that youth generation knows more than one foreign language. Furthermore, those applications from the candidates who knows another foreign language as well as English are desired in job applications. As of 2005-2006 Academic Year, drawing upon acts of Council, several foreign languages, - not one language only-, are taught in the schools in Turkey which is a member of European Council. Starting from 9th grade, in addition to first foreign language, the teaching of English, German, French, Spanish, Russian, Italian, Japanese, Chinese and Arabic are also taught. Why and how do the students want to know those foreign languages? Among the students at school, what is the contribution of the languages in terms of their desirability? Is there any particular distribution of this desirability of foreign languages by regions and cities? Also, do these favored foreign languages have any advantage in Turkish job sector? In order to answer this question, we need to truly evaluate and identify the needs of the students who would like to learn a second foreign language. Pedagogical training of those teachers who are supposed to teach other languages than French, English and German is also of importance. Therefore, it could be argued that students’ needs of learning another foreign language also shapes teachers’ professional development. Among a wide spectrum of foreign languages on school curriculum, the distribution of languages as second foreign languages and the share of German, in particular, will be identified. An up-to-date information of the number of both students who learn German as a second foreign language and the students and alumni at German Language Teaching Bachelor Program of Faculty of Education in Turkey will be accessed. The quantitative data will be examined on a two-dimensional frequency distribution by using quantitative data analysis and the findings will be discussed. Ministry of National Education has recruited 101 German Teachers in 2018. By further comparing the numbers of alumni from German Language Teacher Bachelor Program and those recruited, whether this scenario meets supply and demand balance will also be discussed. This scientific study aims to identify job opportunities of 16 alumni from different German Language Teaching Bachelor Programs at Faculty of Education and whether teacher recruitment takes place according to alumni number, and further to seek possible solutions. Also, answers to the following questions will also be sought: Did it ever happen to any person who entered German Language Teaching Bachelor Program because s/he wanted to be a German teacher, but did not find a job upon graduation? If that is the case at a current time, what do those German Language Teaching Bachelor programs that still accept students do to prevent this and what could else be done? Would it be possible to advise the students so that they would have different experiences other than teaching German? Following this, the syllabus of other countries that offer German Language Teaching Bachelor programs will be examined, whether those programs offer alternative programs for their students will be researched and examples will be provided. Some programs at Faculty of Education in Turkey offer double major programs. One of the examples is Turkish Language Teaching Double Major Bachelor program that is offered to students at German Language Teaching program. Language knowledge and skills of Turkish kids who live in German gradually deteriorates. This double major program lets those Turkish kids who live in German acquire their native language via Turkish teachers who know German and it is quite functional and should further be practiced. A further research will also be conducted on whether those programs would be widespread and another Bachelor programs such as Early Childhood and Primary School Teaching would also offer such double major programs and recommendations will be given. There is an ongoing research on the issue of in-service teachers’ pursuing master degrees on their field. Given this, it might also be possible that pre-service and in-service teachers who are assumed to struggle finding a teaching job as in German Language Teaching Bachelor programs can be recruited and thus contribute to their personal and professional development by pursuing graduate degrees on different fields.

Key words: Second foreign language, German language teacher recruitment, Double-major, Bachelor program

Günümüzde yabancı dil bilmek geçmişten farklı olarak algılanmakta ve değerlendirilmektedir. Değişik platformlarda her ülkeden insanın bir araya gelmesi ve iletişim kurması ancak yabancı dil bilmekle kolaylaşmaktadır. Geleceğin gençlerinin bir değil birden çok yabancı dil bilmesi beklenmektedir. Hatta iş ilanlarında İngilizcenin yanı sıra bir başka yabancı dil bilen adayların başvurularının tercih edileceği belirtilmektedir. Avrupa Konseyi üyesi olan ülkemizde Konsey kararları doğrultusunda okullarımızda 2005-2006 öğretim yılından itibaren ikinci bir yabancı dilin de öğretilmesi söz konusudur. Okullarda 9. sınıftan başlamak üzere birinci yabancı dilin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Japonca, Çince ve Arapça öğretilmektedir. Öğrencilerin bu yabancı dilleri öğrenme talepleri ve bu taleplerinin gerekçeleri nelerdir? Okullardaki bütün öğrenciler içerisinde ikinci yabancı dil olarak hangi yabancı dil ne kadar öğrenci tarafından talep edilmektedir? Talep edilen yabancı dillerin özellikle belirli bölge ve illere göre dağılımı söz konusu mudur? Ayrıca talep edilen yabancı dillerin Türk iş dünyasında istihdam alanında bir karşılığı var mıdır? Bu soruların cevaplanması aslında okullarda ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenci taleplerinin gerçek anlamda değerlendirilmesi ve gerçek ihtiyacın tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Geçmişten günümüze ülkemizde öğretilen Fransızca, İngilizce ve Almanca dışındaki öğretime sunulan diğer dilleri öğretecek öğretmenlerin formasyonları da ayrıca önemli bir konudur. Bu durumdan hareketle, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenme talebinin aslında öğretmenlerin de kariyer yolculuğunu belirlemek olduğu söylenebilir. Günümüzde okullarda okutulan yabancı diller yelpazesi içinde ikinci yabancı dil olarak okutulan dillerin dağılımı ve bunların içerisinde de özellikle Almancanın payının ne kadar olduğu tespit edilecektir. Bir yandan okullarda ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrenci sayısı ile özel ve devlet okullarındaki Almanca öğretmen sayıları, diğer yandan Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliğine kabul edilen güncel öğrenci ve mezun sayılarına ulaşılacaktır. Elde edilen sayısal veriler iki boyutlu sıklık dağılımları üzerinden nitel veri analizi yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak incelenecek ve elde edilen bulgular yorumlanacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2018 öğretmen alımında 101 Almanca öğretmenin istihdam edildiği bilinmektedir. Almanca Öğretmenliği Bölümlerinden mezun öğrenci sayıları ile istihdam edilenler karşılaştırılarak, bu durumun arz talep dengesinin dışında gelişip gelişmediği ortaya konulacaktır. Çalışmanın amacı, ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinin 16 Almanca Öğretmenliği Bölümünden mezun olanların hepsinin Almanca öğretmeni olarak çalışma olanaklarının ve öğrenci kontenjanları oranında istihdamlarının söz konusu olup olmadığının bilimsel olarak tespit edilmesi ve sorun varsa çözüm önerileri aranmasıdır. Bunun yansıra, çalışmada aşağıdaki soruların yanıtları aranacaktır: Öğrencilerin, Almanca öğretmeni olmayı planlayarak tercih ettikleri bölümlerinden mezun olduklarında istihdam edilememeleri söz konusu mudur? Eğer mevcut durum böyle ise, mevcut sistemde öğrenci kabul eden ve öğretimini sürdüren Almanca Öğretmenliği Bölümleri çözüm olarak neler yapmaktadır ve neler yapabilir? Öğrenciler Almanca öğretmenliğine ek olarak farklı kazanımlara sahip olacakları şekilde yönlendirilebilir mi? Devamında Almanca öğretmeni olarak eğitim verilen diğer ülkelerin programlarının nasıl olduğu ve öğrencilerine sundukları alternatif programlarının olup olmadığı araştırılacak ve bu bağlamda örnekler sunulacaktır. Ülkemizde Eğitim Fakültelerinin bazı programlarında çift ana dal programları uygulanmaktadır. Almanca Öğretmenliği Bölümleri öğrencileri için açılan Türkçe Öğretmenliği çift ana dal programları buna bir örnek olarak verilebilir. Almanya’da yaşayan Türk kökenli çocukların Türkçe bilgi ve becerilerinin giderek zayıfladığı bilinmektedir. Bu program, Almanya’da yaşayan Türk kökenli çocukların anadillerini, Almanca bilen Türk öğretmenlerden öğrenmelerini sağlamaktadır; oldukça işlevseldir ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu programların yaygınlaştırılıp yayınlaştırılamayacağı ve çift ana dal program önerilerine Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği vb. gibi başka programların da eklenip eklenmeyeceği konusunda da çalışmalar yapılıp öneriler sunulacaktır. Okullarda çalışan öğretmenlerin kendi alanlarında yüksek lisans yapmaları ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü bilinmektedir. Almanca Öğretmenliği Bölümleri gibi istihdam güçlüğü yaşadığı varsayılan öğretmen ve öğretmen adaylarının farklı alanlarda lisansüstü eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri ve istihdam edilebilmeleri mümkün olabilir.

Anahtar Sözcükler: İkinci yabancı dil, Almanca öğretmen istihdamı, Çift Ana dal