A Validity and Reliability Study of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire


Erturan Ilker G., Arslan Y., Demirhan G.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.829-833, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.1273/2014.1871
  • Journal Name: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.829-833
  • Keywords: High School Students, Motivated Strategies for Learning, Reliability, Validity, SELF-REGULATION, FIT INDEXES, CLASSROOM, CONSTRUCT
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the validity and reliability of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for high school students. In total, 1605 students (829 girls, 776 boys, average age=15.67±1.19) from three different high schools in the central district of Ankara voluntarily participated in the study. The MSLQ was developed for seventh grade students and adapted for Turkish eighth grade students. The MSLQ is a 7-point Likert-type scale and consists of 44 items. Factor analysis was applied to the data to determine whether the questionnaire showed the same structure for high school students. The results showed a good fit between the model composed of first-order latent variables (self-regulation strategies and motivational beliefs) and secondorder latent variables (self-regulation, cognitive strategy use, self-efficacy, intrinsic value, test anxiety) as well as observed variables. Cronbach Alpha-scores, which were used to determine the internal consistency of the scale, were between 0.70 and 0.77 and indicated that the Turkish version of the MSLQ was reliable for use with a high school population. 

Bu araştırmanın amacı, Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği’nin (ÖİMSÖ) lise öğrencilerine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla güvenirlik ve geçerliğinin saptanmasıdır. Araştırmaya Ankara ili merkez ilçedeki üç farklı lisede öğrenim gören 1605 (829 kız, 776 erkek) öğrenci (XYaş=15.67±1.19) gönüllü olarak katılmıştır. Kırk dört maddeden oluşan ÖİMSÖ, 7’li derecelendirmeye sahip Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin gösterdiği faktör yapısının lise öğrencilerinde aynı yapıyı gösterip göstermediğini belirlemek için ölçekten elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Sonuçlar, birinci düzey örtük değişkenler (öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlar) ve ikinci düzey örtük değişkenlerden (öz-düzenleme, bilişsel strateji kullanımı, öz-yeterlik, içsel değer, sınav kaygısı) oluşan model ile gözlenen değişkenler arasında iyi bir uyum olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemede kullanılan Cronbach Alfa değerleri 0.70 ile 0.77 arasındadır ve ölçeğin yeterli düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.