EFFECTS of CORPORATE CREDIBILITY and ATTITUDE TOWARDS ADVERTISEMENT on DIMENSIONS of BRAND EQUITY


Başgöze P., Özkan Tektaş Ö., Eryiğit C.

Verimlilik Dergisi, vol.2021, no.1, pp.49-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-60
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Purpose: Customer-based brand equity has strategic importance as it allows companies to build longterm customer relationships. Besides, according to the literature, marketing communication activities of brands can provide information to the customer and obtain customer reaction, thus, positively affect communication efficiency and brand equity. So, the aim of this study is to examine the effects of corporate credibility and attitude towards advertisement on dimensions of consumer-based brand equity. Methodology: The study is designed as quantitative, descriptive research, and the data is gathered from 210 individual consumers via questionnaire for a company operating in the sports industry. The questionnaire includes; attitudes towards advertisement, brand credibility, and brand equity scales. Also, brand equity scale has 3 dimensions that consist of brand loyalty, perceived quality, and brand awareness/associations. In order to test the hypotheses, path analysis was conducted. Findings: According to the results of path analysis, corporate credibility has significant positive effects on brand loyalty. In addition, corporate credibility has also positive effects on perceived quality. Finally, corporate credibility has positive effects on brand awareness. Originality: Unlike previous studies, this study, contributes to the literature through examining the distinct effects of corporate credibility and attitude toward advertisement on dimensions of brand equity individually.

ÖZET Amaç: Tüketici temelli marka denkliği, işletmelerin müşterileri ile daha uzun soluklu ilişkiler geliştirmesi noktasında stratejik öneme sahiptir. Markaların pazarlama iletişimi faaliyetleri, hedef kitlenin markaya yönelik daha kolay bilgi edinmesini ve tepki vermesini sağlayarak iletişim verimliliğini ve marka denkliğini olumlu yönde etkileyebilecektir. Bu çalışmanın amacı, firma kredibilitesi ve tüketicilerin reklama yönelik tutumlarının, tüketici temelli marka denkliği boyutları üzerindeki etkilerinin saptanmasıdır. Yöntem: Tanımlayıcı, nicel tasarıma sahip çalışmada, spor endüstrisinde faaliyet gösteren bir firma özelinde 210 bireysel tüketiciden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Ankette; reklama yönelik tutum, firma kredibilitesi, tüketici temelli marka denkliği ölçekleri yer almaktadır. Marka denkliği; marka sadakati, algılanan kalite ve marka farkındalığı/çağrışımları olmak üzere 3 boyutla ölçülmektedir. Hipotezlerin test edilmesi için toplanan veriye Yol Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, firma kredibilitesi marka sadakatini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu etkilemektedir. Benzer şekilde, firma kredibilitesinin algılanan kalite üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu etkisi vardır. Özgünlük: Çalışma, önceki çalışmalardan farklı olarak, reklama yönelik tutum ile firma kredibilitesinin, tüketici temelli marka denkliğinin alt boyutları üzerindeki etkilerini ayrı ayrı incelemesi bakımından literatüre katkı sağlar niteliktedir.