CONCEPT IMAGES ON CONTINUITY OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS


Coşkun M., , Turanlı N.,

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.37, pp.53-73, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to explore the concept images of the prospective mathematics teachers (PMTs) on the topic of “continuity”. For this purpose, 9 PMTs studying in Mathematics Teaching Education Program in a state university were chosen as the research participants. The study, which is qualitative, was designed as a phenomenology study. Interviews on the concept of “continuity” which were developed during the study were used as data collection tool. The data for recognizing the concept images of PMTs were analyzed through content analysis. The data collected from the interviews were subjected to content analysis and nine categories emerged: (1) continuing, (2) use of definitions, (3) types of continuity, (4) limit, (5) derivative, (6) integral, (7) graphic, (8) concrete expression, and (9) abstract expression. The results of the study demonstrated that PMTs respond in accordance with their images when they define the concept of “continuity” and their graphical representation of “continuity” is dominant in their images. Moreover, it was observed that in the graphical representations available in the teacher candidates’ images, continuous functions are limited by graphics without any breakage.

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” konusuna yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 9 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada “süreklilik” konusuna yönelik bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda devam eden, tanım kullanma, süreklilik çeşitleri, limit, türev, integral, grafik, somut ifadeler ve soyut ifadeler olmak üzere 9 kategori oluşturulmuştur. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” kavramını tanımlar iken imajları doğrultusunda yanıt verdikleri; imajlarında ise “süreklilik” kavramının grafiksel temsillerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının imajlarında var olan grafiksel temsillerde ise herhangi bir kopukluğun olmadığı sürekli fonksiyonların grafikleri ile sınırlı olduğu belirlenmiştir.