Investigation of Attachments of Preschool Children Whose Parents are Married and Divorced


eraslan ş., GÜNEY KARAMAN N.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.56, no.3, pp.1139-1182, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The research was conducted using the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs. The study group consisted of 80 preschool children aged 3 to 6 whose 40 parents are divorced, and 40 parents are married in Ankara in 2018-2019 academic year. The study group was determined using purposive sampling and criterion sampling methods. The data for the research was collected using a Personal Information Form and the Playful Story Completion Test (PSCT). The data obtained from the stories told by the children were analyzed using content analysis. As a result of the research, it was found that the attachment story contents of both group of children were similar. Training and projects can be used to support parents in establishing communication with both each other and their children, which is the most important factor in the parent-child relationship after divorce. In addition, parents can be made aware that whether they are married married or divorced, their child's attachment is not affected as long as the child's need for attention, love, and care is met after the divorce.
Bu araştırmada, ebeveyni birlikte ve ayrı olan 3-6 yaş aralığındaki okul öncesi dönem çocuklarının anlattıkları öykülerin bağlanma stillerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan fenomonoloji deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim yılında Ankara ilinde okul öncesi kurumlarında öğrenim gören 3-6 yaş aralığındaki ebeveyni birlikte 40 ve ebeveyni ayrı 40 toplam 80 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve "Oyuncak Öykü Tamamlama Testi” (OÖTT) kullanılarak toplanmıştır. Çocukların anlattıkları öykülerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ebeveyni birlikte ve ayrı olan çocukların bağlanma öykü içeriklerinin benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Boşanma sonrasında çocuk ile ebeveyn ilişkisinde en önemli faktör olan bağlanmanın, boşanma sonrasında ebeveynlerin hem birbirleriyle hem de çocuklarıyla kurdukları iletişimin niteliğine bağlı olduğunu gösteren eğitim ve projelerle ebeveynler desteklenebilir. Bununla birlikte ebeveynlere, boşanma sonrasında çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakım gereksiniminin karşılanması durumunda, ebeveynin birlikte ya da ayrı olma durumunun çocuğun bağlanması üzerinde bir etki oluşturmadığını görmeleri sağlanabilir.