AN EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITIONS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS DURING THE COVID-19 PROCESS


Şener A., Yücel S., Gündüzalp A. A.

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , vol.5, no.7, pp.62-81, 2020 (Conference Book)

Abstract

Following the announcement of the COVID-19, which is thought to have emerged from a local fish and wild animal market in December 2019 in Wuhan, China for the first time, as a global pandemic on March 11, 2020, serious problems have emerged in the global economy and many changes have occurred in our lives from education to our consumption habits. Our world had to wake up painfully from a sweet virtual dream with the COVID19 Pandemic. This awakening, which is the harbinger of long-term interaction and transformation that societies will experience, has brought striking changes and a series of measures into our lives. Operations of a large number of businesses have been necessarily suspended temporarily, and measures have been taken to prevent contact with the virus by limiting the out-of-home activities of the people. These measures have created negative economic consequences and continue to do so. In this study, the economic conditions of consumers (income, borrowing, and savings) during the COVID-19 period were examined. For this purpose, 324 participants were included in the study through the online data collection method. The obtained data were analyzed through SPSS 20 package program, and the chi-square test was used for the data analysis. The research concluded that there has been a decrease in the income of individuals during the pandemic process and an increase of approximately 20.0% in the rate of those who have trouble meeting their needs with their current income during the pandemic period compared to the pre-COVID-19 period and that they are trying to compensate this by reducing their expenditures, that more than 1/4 of them use consumer loan and they use this loan to compensate the cash shortage, and that the level of savings of approximately 1/3 of them has decreased and their borrowing level has increased.

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da yerel bir balık ve vahşi hayvan pazarından patlak verdiği düşünülen Covid-19’un 11 Mart 2020'de küresel bir pandemi ilan edilmesiyle birlikte, küresel ekonomide derin sorunlar ortaya çıkmış ve eğitimden tüketim alışkanlıklarımıza kadar hayatımızda pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Dünyamız Covid-19 Pandemisi ile beraber tatlı sanal bir rüyadan acı bir şekilde uyanmak durumunda kalmıştır. Toplumların yaşayacağı uzun soluklu etkileşim ve değişimin habercisi bu uyanış çarpıcı değişiklikleri ve bir dizi önlemi hayatımıza getirmiştir. Çok sayıda işletmenin faaliyetine geçici süreliğine ara verilmek zorunda kalınmış, halkın ev dışı faaliyetlerine sınırlamalar getirilerek virüsle temasın önlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler beraberinde olumsuz ekonomik sonuçlar yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da Covid-19 döneminde tüketicilerin ekonomik durumları (gelir, borçlanma ve tasarruf) irdelenmiştir. Bu amaçla online veri toplama yöntemiyle 324 katılımcı araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programıyla analiz edilmiş, verilerin analizinde ki kare analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin salgın sürecinde gelirlerinde azalma olduğu, Covid-19 öncesi döneme göre salgın döneminde mevcut gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayanların oranında yaklaşık %20,0’lik bir artış meydana geldiği ve bunu harcamalarını azaltma yoluyla karşılamaya çalıştıkları, 1/4’ünden fazlasının ihtiyaç kredisi kullandığı ve krediyi nakit sıkıntısını gidermek amacıyla kullandıkları, yaklaşık 1/3’ünün tasarruf düzeyinin azaldığı ve borçlanma düzeyinin arttığı araştırmadan elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.