Comparison of the Views on the Relationships of Married and Divorced Fathers with Their Children


Creative Commons License

eraslan ş.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.57, pp.1930-1952, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to examine the views of married and divorced fathers, whose children attend preschool education institutions, about having a child. The research carried out a qualitative research methods design. Participants were determined with the purposeful sampling method. 12 participants attended the study, six of them are divorced and six of them are married fathers. In addition, the children of these participants attend public schools affiliated with the Ministry of National Education in Ankara. Demographic Information Form and Semi-Structured Interview Form which were developed by the researcher were used as data collection tools. In analyzing data, the content analysis method was used. The study found that the emotional and attitudinal responses of divorced fathers towards having children varied from those of married fathers. The study revealed that divorced fathers had diverse emotions and attitudes toward having children compared to married fathers. The expressions of divorced fathers included more negative feelings such as fear, anxiety, sadness, and anger compared to those of married. This research shows that divorce has a negative impact on fathers' emotions, relationships, and approaches towards their children. Fathers, who are equally important as mothers in their child's development and life, could be supported through parental education and Singles Counseling aimed at enhancing parent-child relationships following divorce.
Bu çalışmada, çocuğu okul öncesi eğitime devam eden evli ve boşanmış babalarının çocuk sahibi olmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş; çocuğu Ankara ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul öncesi eğitime devam eden 6 evli ve 6 boşanmış babadan oluşmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından babalara hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, boşanmış babaların çocuk sahibi olmaya ilişkin duygu ve görüşlerinin evli olan babalara göre çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Boşanmış babaların görüşlerinde, evli olan babalara kıyasla daha fazla korku, endişe, üzüntü ve kızgınlık gibi olumsuz duyguları yansıtan ifadeleri görülmüştür. Bu araştırma boşanmanın, babanın çocuklarıyla ilgili duygularını, ilişkilerini ve çocuklarına yaklaşımlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Çocuğun gelişiminde ve hayatında anneler kadar önemli olan babalar da boşanma sonrasında ebeveyn- çocuk ilişkisine yönelik eğitim ve projelerle desteklenebilir.