Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri


Uludağ G., Can Gül Ş., Akman B.

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.188

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.188
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf kurallarını nasıl ve ne zaman belirledikleri, sınıflarındaki kural sayısı ve sınıflarında var olan kuralların ifade ediliş biçimi, çocuklara sınıf kurallarını öğretirken hangi yöntemler kullandıklarını ve sınıf kurallarına uyulmadığı zaman nasıl bir strateji izledikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin sınıf kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin düşüncelerini derinlemesine incelemek amaçlandığından nitel araştırma desenlerinden "durum çalışması"na göre yürütülmüştür. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla iki form kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından biri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 12 sorudan oluşan kişisel bilgi formudur. Diğer veri toplam aracı ise, öğretmenlerin sınıf kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması  sonucunda oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formudur. Görüşme formunda yer alan sorular okul öncesi eğitimi alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş, alınan dönütler sonucunda bazı sorularda değişiklik yapılmıştır. Uzman görüşleri sonucunda şekillenen görüşme formu kullanılarak beş öğretmen ile pilot görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler sonucu sorulara son hali verilmiştir. Buna göre görüşme formu; sınıf kurallarının belirlenmesine ilişkin beş soru, sınıf kurallarının öğretilmesine ilişkin bir soru, sınıf kurallarının uygulanması ve ve izlenmesine ilişkin ise üç soru yer almaktadır. Üç bölüm, toplam 9 açık uçlu ve evet-hayır şeklinde yanıtlanabilecek sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla oluşturulmuştur. Buna göre çalışma grubu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara İlinin Altındağ, Çankaya, Etimesgut ve Yenimahalle İlçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları ve kurum anaokullarında görev yapan toplam 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın verileri, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle standartlandırılmış açık uçlu görüşme yoluyla, 2015 yılının Haziran ayında toplanmıştır. Standartlandırılmış açık uçlu görüşmelerde, belirli bir sıraya konulan sorular her katılımcıya aynı sırada ve tarzda  sorulur. Görüşmeler araştırmacılar tarafından öğretmenlerle birebir ve yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtlar, katılımcılardan izin almak sureti ile ses kayıt cihazları ile kaydedilmiştir. Ayrıca araştırmacılar da görüşmeler sırasında öğretmenlerin sorulara verdikleri yanıtları not etmişlerdir. Ses kayıtlarından elde edilen veriler, analiz edilmek üzere araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına yazılı olarak aktarılmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı kişisel bilgi formundan elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve yüzde-frekans değerleri elde edilmiştir. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmakta olup, analiz süreci devam etmektedir. Çalışmanın veri analiz süreci devam etmektedir.