ALMANCA ERASMUS DENEYİM RAPORLARI BAĞLAMINDA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME


Ünal D. Ç.

7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ALMANCA ERASMUS DENEYİM RAPORLARI BAĞLAMINDA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME

Bu çalışmada, Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye’ye yükseköğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları Erasmus deneyimleri sonucunda Türk toplumu ve kültürü hakkında edindikleri izlenimler incelenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma programdan yararlanan yabancı öğrencilerin ülkelerine geri dönünce yazmış oldukları 696 Almanca Erasmus deneyim raporu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada MAXQDA adlı nitel veri analizi programından yararlanılmış, öğrencilerin Türklere ve Türk kültürüne yönelik farklı görüş ve tavsiyelerini saptamak amacıyla raporların içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler, Türklerin sosyal hayatta yabancılara karşı oldukça olumlu bir davranış ve tutum sergilediğini, yabancıların da sosyal yaşama uyum sağlayarak Türk kültürünü ve yaşam biçimini derinlemesine tanıma fırsatı bulduklarını, ayrıca bundan dolayı oldukça memnun olduklarını ve adeta bir kültür elçisi olarak ülkelerine geri döndüklerini göstermektedir. Yabancılar Türkleri tanıdıkça Türk imajına yönelik algıları daha olumlu olmaktadır. Türk kültürünün aktarımında yabancıların Türklerle kişisel ve sosyal ilişkiler kurup olumlu etkileşim deneyimleri edinmelerinin rol oynadığı görülmüştür. Benzer şekilde, yabancıların Türk kültürüne yönelik farkındalığının artması, Türklerle olan etkileşimlerinin yoğunluğu ile doğru orantılıdır: Yabancılar halkın arasına karışıp Türk kültürünü tanıdıkça daha iyi anlamakta, uyum sağlamaya başlamakta ve bakış açısını değiştirme eğilimine girmektedir. Etkili bir kültürlerarası değişimin meydana geldiği, ayrıca daha önyargısız ve hoşgörülü bir bakış açısının geliştirildiği anlaşıldığından Erasmus+ Programının kültürlerarası duyarlılığın artmasında katkı sağladığı varsayımı doğrulanmaktadır. Erasmus+ Programının, kültürlerarası etkileşimler ve etkinlikler artırılarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile Türk insanının, dilinin, kültürünün, kültür mirasının ve tarihinin yabancılara tanıtılması sağlanabilir. Böylece kültürlerarası diyaloğun güçlenmesine de katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Türk insanı ve Türk kültürü, kültürlerarası etkileşim, kültürlerarası öğrenme, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı.