Determining the Obesity Pre-Judgments of University Students


AYDIN T., ERÇELİK Z. E., GÖNEN B., AYDIN D., GÜNŞEN U.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.9, no.2, pp.67-74, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-74
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study aimed to determine the obesity bias level of students in a university. Materials and Methods: The sample of the study consisted of 740 students studying in 4 faculties and 1 vocational school of a university in Bandırma in the 2018 2019 academic year and volunteering to participate in the stu dy. Data were collected by questionnaire form prepared by the researchers and GAMS 27 Obesity Prejudice Scale by face to face interview method. Descriptive statistics; number, percentage, average, independent sample t test, one way variance analysis were u sed to evaluate the data. Results The study found that 65% of the students w ere girls, 15.7% were overweight and obese, 8.2% described themselves as fat and 88.2% described themselves as biased against obesity. It was determined that 32.3% of the respondents were in the first class, 5.1% were in the Faculty of Maritime Affairs, 13 were in the Vocational School, 31.1% were in the Faculty of Health Sciences, 37.8% were in the Faculty of Economics and Administrative Sciences, and 12.2% were in the Faculty of Applied Sciences. 55.8% of students were determined to be prone to prejudi ce. Statistical significance was determined between the scores of the students on the obesity bias scale and the grade levels of the students and the schools they studied. Conclusion: It was determined that especially first year students at university were biased against obesity. In this direction, it is thought that education and consensus studies should be given importance to decrease prejudice among obese individuals among students.
Amaç: Bu çalışma, bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin obezite önyargı düzeylerini belirlemek amacı ile planlandı. Gereç Yöntem: Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bandırma’da bir üniversitenin 4 fakülte ve 1 meslek yüksekokulunda öğrenim görüp çalışmaya katılmaya gönüllü 740 öğrenci oluşturdu. Araştırmada genel bilgi formu ve GAMS 27-Obezite Önyargı Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler; sayı, yüzde, ortalama, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %65’inin kız, %15.7’sinin fazla kilolu ve obez olduğu, %8.2’sinin kendisini şişman olarak tanımladığı ve %88.2’inin kendisini obeziteye karşı önyargılı olarak tanımladığı belirlendi. Katılımcıların %32,3’ünün birinci sınıf olduğu, %5.1’inin Denizcilik Fakültesi’nde, %13.8’inin Meslek Yüksekokulu’nda, %31.1’inin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, %37.8’inin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ve %12.2’sinin ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ nde öğrenim gördüğü belirlendi. Öğrencilerin %55.8’inin önyargıya eğilimli olduğu belirlendi. Öğrencilerin obezite önyargı ölçeği puan ortalamaları ile öğrencilerin sınıf düzeyleri ile öğrenim gördükleri okullar arasında istatiksel yönden anlamlılık belirlendi. Sonuç: Üniversitede özellikle birinci sınıf öğrencilerinin obeziteye karşı ön yargılı olduğu belirlendi. Bu doğrultuda öğrenciler arasında obez bireylere karşı var olan ön yargının azaltılması için eğitim ve uzlaşı çalışmalarına önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.