Investigation of Credit Card Usage Situations of University Students in Terms of Some Demographic Variables


Yücel S., Çiftçi N.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.385-402, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The use of credit cards is increasing rapidly today. Many consumer credit cards can not pay debts every year. In addition, most individuals allocate almost all of their earnings to paying credit card debt. As a result, problems are increasing. It has become easier to have a credit card, and promotions have been increased to encourage individuals to use credit cards. As a result, uninformed consumers who do not manage their budget (ie insufficient financial issues) suffer from card debt. This situation directly harms the household and the economy of the country. Considering all these situations, it is clear that measures are needed to use credit cards. The use of unconscious credit cards has become a problem for developing countries as well as developing countries. Regarding this situation, it is necessary to increase the financial educations of the individuals and to make more conscious consumers acquire the society. Because it is observed that individuals who are knowledgeable in financial matters, who know how to manage their budget, saving are behaving more carefully in this respect. The purpose of the study conducted in the screening model is to investigate the relationship between university students' attitudes towards credit card use and demographic variables. The population of the research consists of the students in the faculty of economics and administrative sciences in Hacettepe University and Bilecik Şeyh Edebali University. Randomly chosen sample includes 300 students of the faculties. Participants were asked what their personal finance preferences are. Participants were predominantly preferred to use credit cards, and 62.3% of respondents said they were actively using credit cards.

Kredi kartı kullanımı günümüzde hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir. Her yıl birçok tüketici kredi kartı borcunu ödeyememekte ve çoğu birey kazancının neredeyse tamamını kredi kartı borcunu ödemeye ayırmaktadır, bu nedenle yaşanan sıkıntılar çok ciddi boyutlardadır. Kredi kartlarına erişimin kolaylaşması ve bireyleri kredi kartı kullanmaya cezbettiren promosyonların artması da bilinçli olmayan, bütçesini yönetmeyi bilmeyen yani finansal konularda yetersiz olan tüketicilerin kart borçları yüzünden sıkıntı yaşamalarını tetiklemektedir. Bu durum direkt olarak hem hanehalkına hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğu zaman kredi kartı kullanımı konusunda önlemler alınmasının gerekliliği açık bir şekilde ortadadır. Bilinçsiz kredi kartı kullanımı gelişmekte olan ülkelerin olduğu kadar gelişmiş ülkelerin de sorunu haline gelmiştir. Bu durumla ilgili olarak bireylerin alacakları finansal eğitimler artırılarak daha bilinçli tüketicilerin topluma kazandırılması sağlanmalıdır. Çünkü finansal konularda bilgili, bütçesini yönetmeyi bilen, tasarruf ve birikim yapan bireylerin bu konuda daha dikkatli davrandığı gözlemlenmektedir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımındaki tutumlarının demografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuyan öğrenciler; örneklemini ise Hacettepe Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumakta olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilere kişisel finans tercihlerinin neler olduğu sorulduğunda, öğrencilerin ağırlıklı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir ve araştırmaya katılanların %62.3’ü aktif olarak kredi kartı kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir.