Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının COVID-19 Sonrası Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Uçar D., Yılmaz S.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.39, pp.724-744, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected every aspect of life. In this study, pre-service science teachers’ attitudes towards social media after COVID-19 were examined. Participants in this survey consisted of 401 students from two public universities in Ankara. The personal information form developed by the researchers was used to obtain information about the participants’ gender, class level, university, number of social network memberships, internet usage purpose, and duration of social media use. The social media attitude scale, which has four sub-dimensions, is the other tool used. Several descriptive methods, factor analysis, 10 independent samples t-tests, 20 ANOVAs, and 11 Tukey tests were used to analyze the face-to-face data. Thus, it was observed that social media attitudes were slightly positive, although they varied according to the sub-dimensions. Statistically significant differences were found in terms of gender, number of social network memberships, internet usage purpose, and duration of social media use. It was understood that this was especially due to the differences in the “need for sharing” and “social competence” sub-dimensions. Finally, various recommendations were offered within the scope of the findings.

COVID-19 pandemisi yaşamı her boyutuyla etkilemiştir. Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının COVID-19 sonrası sosyal medyaya yönelik tutumları incelenmiştir. Genel tarama modelindeki araştırmanın katılımcılarını Ankara’daki iki kamu üniversitesindeki 401 öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcılara ait cinsiyet, sınıf düzeyi, üniversite, sosyal ağ üyeliği sayısı, internet kullanım amacı ve sosyal medya kullanım süresi bilgilerinin alınmasında araştırmacıların geliştirdiği kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Dört alt boyutu olan Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılan bir diğer araçtır. Yüz yüze toplanan veriler çeşitli betimsel yöntemler, faktör analizi, 10 bağımsız gruplar t-testi, 20 tek-yönlü ANOVA ve 11 Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre, sosyal medya tutumlarının alt boyutlara göre değişmekle birlikte, hafif pozitif olduğu görülmüştür. Cinsiyet, sosyal ağ üyeliği sayısı, internet kullanım amacı ve sosyal medya kullanım süresi değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu durumun SMTÖ’nün özellikle “paylaşım ihtiyacı” ve “sosyal yetkinlik” alt boyutlarındaki farklılıklardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Son olarak bulgular kapsamında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.