VIEWS OF PRESERVICE CHEMISTRY TEACHERS REGARDING THE FOREIGN-LANGUAGE-MEDIUM EDUCATION


Creative Commons License

Şen Ş.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, pp.1189-1203, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the study was to examine the views of the preservice chemistry teachers regarding the foreign-language-medium education. For this purpose, nine preservice chemistry teachers studying at the faculty of education in a public university were chosen as the study group and they were determined through purposeful sampling method. The research was conducted with fourth and fifth preservice chemistry teachers' and their ages were between 23 and 25 (mean is 23.89, SD=.93). The overall academic achievements were ranged from 2.42 to 3.36 and the mean was 2.98 (SD=.25). In the study, a case study, which is one of the qualitative research methods, was used to determine the preservice teachers’ views. Semi-structured interviews were used as data collection tools. All of the interviews were audiotape recorded and transcribed. Then interviews were analyzed with summarizing content analysis. As a result of the content analysis, five main categories were identified according to the views of preservice teachers as follows: positive views regarding German medium education, disadvantages of German medium education, negative views regarding German medium education, suggestions and other. While analyzing the categories, subcategories and codes constructed through content analysis, preservice chemistry teachers generally pointed out that, the German medium education led them to memorize the content that they did not understand the topics, and German medium education did not contribute to them positively. In addition, preservice teachers have indicated that their German language proficiency is not sufficient in terms of four basic language skills (reading, listening, speaking, and writing). Therefore, they have stated that German medium education will not have a positive effect on their future.

Bu çalışmanın amacı kimya öğretmen adaylarının yabancı dilde eğitime ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde okumakta olan dokuz kimya öğretmen adayı amaçsal örnekleme yöntemi ile çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma dördüncü ve beşinci sınıfa devam etmekte olan kimya öğretmen adayları ile yürütülmüş olup, yaşları 23-25 arasında (Ort.= 23.89, SS= .93) değişmektedir. Öğretmen adaylarının genel akademik başarıları 4.00 üzerinden 3.36 ile 2.42 arasında değişmekte olup başarı ortalaması 2.98 (SS=.25) olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada veriler öğretmen adaylarıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler transkript edildikten sonra özetleyici içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının görüşleri; Eğitim Dili Almanca ile ilgili olumlu görüşler, Eğitim Dili Almanca olmasının dezavantajları, Eğitim Dili Almanca ile ilgili olumsuz görüşler, Öneriler ve Diğer şeklinde beş kategori altında toplanmıştır. Kategoriler, alt kategoriler ve kodlar incelendiğinde öğretmen adaylarının genel olarak Almanca dilinde yapılan eğitimlerin kendilerini ezbere dayalı bir öğrenmeye yönlendirdiğini, konuları tam olarak anlayamadıklarını ve Almanca ile yapılan eğitimin kendilerine olumlu bir katkılarının olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, Almanca seviyelerinin dört temel dil becerisi (okuma, dinleme; konuşma, yazma) açısından yeterli olmadığını dolayısıyla mezun olduklarında Almanca eğitim almalarının geleceklerine pozitif bir etkisinin olmayacağını belirtmişlerdir.