Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Üstbilişsel (Metakognitif) Düşünme ve Ruminatif Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelemesi


Creative Commons License

Göller L., Gürbüz F.

Humanistic Perspective, vol.4, no.1, pp.64-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.47793/hp.1028294
  • Journal Name: Humanistic Perspective
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.64-81
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between the psychological well-being and the metacognitive thinking and ruminative thoughts of university students. The study group consists of 175 students studying at Trakya University Faculty of Education Guidance and Psychological Counselling Program in the 2019-2020 academic year. The study was conducted by using the correlational model of quantitative research methods such as descriptive statistics, Independent Sample t-Test, One-Way Variance Analysis (ANOVA), and Pearson Correlation Coefficient techniques. The findings of the study show that the higher the metacognitive thinking level of the students, the lower their psychological well-being. In addition it is seen that students with high ruminative thinking levels also have high metacognitive thinking levels. Psychological well-being of the participant group does not change according to gender, grade level and whether or not to receive a psychological diagnosis. As a result it can be said that there is a significant and negative relationship between university students' negative metacognitive thinking, which is defined as "having some negative beliefs about thoughts that affect the evaluation of events", and their psychological well-being, and negative metacognitive thinking have a significant and positive relationship with ruminative thoughts.

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile üstbilişsel (metakognitif) düşünme ve ruminatif düşünceleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğrenim gören 175 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, analiz aşamasında betimsel istatistikler, Bağımsız Örneklemler İçin t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları öğrencilerin üstbilişsel düşünme düzeyi yükseldikçe psikolojik iyi oluşlarının düştüğünü göstermektedir. Ek olarak ruminatif düşünce düzeyi yüksek olan öğrencilerin üstbilişsel düşünme düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcı grubunun psikolojik iyi oluşları cinsiyet, sınıf ve psikolojik tanı alma / almama durumuna göre değişmemektedir. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin "olayların değerlendirilmesini etkileyen düşüncelere ilişkin bazı olumsuz inançlara sahip olma" olarak tanımlanan olumsuz üstbilişsel düşünmeleri ile psikolojik iyi oluşları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu ve üstbiliş düşünmenin ruminatif düşünceler ile anlamlı ve pozitif ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.