Materialist Consumption or Reduced Consumption: An Evaluation from Mindfulness Perspective


Creative Commons License

YÜKSEL S., ŞENER A.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1178-1195, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – This study has been designed to determine the relationship between conscious awareness in consumption, which is presented as a consumer attribute that mitigates the negative effects of overconsumption, and materialism, which is an approach focused on consumption and material values with reduced consumption behavior. Design/methodology/approach – A relational survey research model was employed in this study. The study encompasses individuals aged 18 and above residing in Turkey. The sample of this study consists of a total of 528 participants gathered from different regions of the country. Data was collected through an online survey using the snowball sampling method between November 15, 2021, and December 30, 2021. The survey was implemented using the free Google Forms software. Findings – It has been determined that there is a statistically significant relationship between mindfulness and reduced consumption behavior in the positive direction, between mindfulness and materialism tendency in the negative direction, and between reduced consumption behavior and materialism tendency in the negative direction. Discussion – In order to deal with overconsumption and materialism, this study based on two sustainable consumption styles which are reduced consumption and mindfulness. In addition, the relationship between mindfulness and reduced consumption is examined, and a psychological approach is presented in terms of awareness to develop sustainable consumption behaviors. This has also been introduced to reduce unsustainable consumption patterns. The results obtained are similar to the results that has been found in other studies in the literature.
Amaç – Bu çalışma, aşırı tüketimin olumsuz etkilerini azaltan bir tüketici özelliği olarak sunulan bilinçli farkındalıkla tüketim, azaltılmış tüketim davranışı ile tüketim ve maddi değerlerin odaklandığı bir yaklaşım olan materyalizm arasındaki ilişkiyi belirlemek için tasarlanmıştır. Yöntem – Araştırmada ilişkisel tarama araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma Türkiye'de yaşayan 18 yaş ve üzeri bireyleri kapsamaktadır. Çalışmanın örneklemini ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan toplam 528 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 15.11.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Anket, formu ücretsiz Google Forms yazılımı kullanılarak uygulanmıştır. Bulgular – Bilinçli farkındalık ile azaltılmış tüketim davranışı arasında pozitif yönde, bilinçli farkındalık ile materyalizm eğilimi arasında negatif yönde ve azaltılmış tüketim davranışı ile materyalizm eğilimi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Aşırı tüketimle ve materyalizmle başa çıkmak için iki sürdürülebilir tüketim stratejisine (bilinçli farkındalık ve azaltılmış tüketim) dayanarak, bilinçli farkındalık ile azaltılmış tüketim ilişkisi incelenmiş, sürdürülebilir tüketim davranışlarını geliştirmek ve sürdürülemez tüketim tarzlarını azaltmak için farkındalık açısından psikolojik bir yaklaşım sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, alan yazında yapılan diğer araştırmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.