Increased asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and decreased homocysteine thiolactonase/paraoxonase (HTLase/PONase) activities are related to the risk of cardiovascular disease in prediabetic/diabetic patients


Creative Commons License

BAYRAK T., Bayrak A., ISILDAK M., CAKIR E., GURLEK A., Akbiyik F.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.39, no.3, pp.270-276, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

ABSTRACT
Objective: Individuals with impaired glucose tolerance and/or impaired fasting glucose
are at high risk, not only to develop diabetes mellitus, but also to experience cardiovascular
disease later in their life. The aim of this study was to evaluate the cardiovascular risk markers
(such as serum ADMA, homocysteine, high-sensitivity C-reactive protein, small dense LDL
levels, paraoxonase/homocysteine thiolactonase and platelet-activating factor acetylhydrolase
activities between patients with diabetes, prediabetes, and control group.
Methods: Subjects were grouped as Type 2 diabetes mellitus (n=20), IGT (n=16), IFG (n=19)
and control group (n=23). Enzyme activities were measured spectrophotometrically. ADMA
levels were measured by HPLC. Serum concentrations of homocysteine were measured by
fluorescence polarization immunoassay. sLDL was measured by using heparin-magnesium
precipitation method. h-CRP was measured by using immuno nephelometric method.
Results: Plasma ADMA levels were significantly lower in the control group than the IFG, IGT,
DM groups (p<0.05, p<0.01, p<0.01 respectively). Serum HTLase activity was significantly
higher in the control group than in the IFG, IGT, DM groups (p<0.01, p<0.01, p<0.001
respectively). No difference was found in plasma Hcy, sLDL, h-CRP concentrations and PAFAH
acivity between groups.
Conclusion: We concluded that increased ADMA levels and decreased HTLase/PONase
activities in prediabetic patients can indicate that the risk of atherosclerosis in prediabetic stage.
Key Words: Paraoxonase, homocysteine thiolactonase, platelet-activating factor
acetylhydrolase, ADMA, atherosclerosis, prediabetes, diabetes
Conflict of Interest: Authors have no conflict of interest.

Amaç: Bozulmuş glukoz toleransı ve/veya bozulmuş açlık glukozu olan bireyler hayatlarının
ilerleyen safhalarında sadece diyabet gelişmesi değil aynı zamanda kardivasküler hastalık
riski de taşırlar. Bu çalışmanın amacı diyabet, prediyabet ve sağlıklı kontrol grupları arasında
kardiyovasküler risk belirteçlerinin (ADMA, homosistein, HsCRP, sLDL, paraoksonaz/
homosistein tiyolaktonaz ve trombosit aktive edicifaktör hidrolaz (PAFAH) gibi) düzeylerinin
nasıl değiştiğini araştırmaktır.
Metod: Çalışma grubu Tip 2 diyabet (n=20), bozulmuş glukoz tolerans (IGT) (n=16), bozulmuş
açlık glukozu (IFG) (n=19) ve kontrol group (n=23) olarak 4 gruba ayrıldı. Enzim aktiviteleri
spektrofotometrik olarak ölçüldü. ADMA düzeyleri HPLC metodu ile tayin edildi. Serum
homosistein düzeyleri floresans immuassay ile ölçüldü. sLDL heparin-magnezyum çöktürme
yöntemi kullanılarak ölçüldü. h-CRP düzeyleri nefelometrik yöntemle ölçüldü.
Bulgular: Plasma ADMA düzeyleri kontrol grubunda IFG, IGT, DM grubuna göre anlamlı
olarak daha düşüktü ( sırasıyla p<0.05, p<0.01, p<0.01). Serum HTLase düzeyleri kontrol
grubunda IFG, IGT, DM grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla, p<0.01, p<0.01, p<0.001). Hcy,
sLDL, h-CRP düzeyleri ve PAFAH aktivitesi gruplar arasında istatistik olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre prediyabetik hastalarda artmış ADMA düzeyleri ve
azalmış HTLase/PONase aktivitesi prediyabetik evrede kardiyovasküler riski göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz, homosistein tiyolaktonaz, trombosit aktive edici faktör
asetil hidrolaz, ADMA, ateroskleroz, prediyabet, diyabet
Çıkar Çatışması: Yazarların çıkar çatışması yoktur.