THE ORIGINS OF THE PECULIARITY OF AGRARIAN STRUCTURES IN SOUTHEASTERN ANATOLIA: AN ASSESSMENT ON OTTOMAN HERITAGE


Kaymak M., Teoman Ö.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.1-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye tarımında süregelen küçük meta üretiminin egemenliğine karşın Güneydoğu Anadolu Bölgesi 20. Yüzyıl sonlarına kadar genellikle ortakçılık temelinde işlenen, göreli olarak büyük toprak mülkiyetinin hakim olduğu bir tarımsal yapıya sahiptir. Bölgedeki tarımsal yapıların farklılığı Türkiye’deki tarım ve köylülük tartışmalarının önemli bir başlığını oluşturmuş ve bu farklılık 1960’lı yıllardan itibaren feodalizm-yarı feodalizm tartışmaları bağlamında ele alınmıştır. Bu çalışma 16. Yüzyıldan 20. Yüzyıl başlarına uzanan süreçte Osmanlı egemenliği altındaki bölgenin ekonomik, sosyal ve politik yapısına odaklanarak söz konusu tartışmanın teorik öncüllerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.