Association of plasma fibronectin level with left atrial electrical and structural remodelling in lone paroxysmal atrial fibrillation: a cross-sectional study


CANPOLAT U., OTO A., YORGUN H., ŞAHİNER M. L., KAYA E. B., ÖZER N., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.3, pp.259-268, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objective: Atrial fibrosis is one of the main components ofatrial fibrillation (AF) pathophysiology and culminates in struc tural, electrical and contractile remodelling. Fibronectin is oneof the well-known mediators of fibrogenesis. However, the as sociation of plasma fibronectin with atrial remodelling has notbeen studied previously. Therefore, the aim of this study wasto assess the relationship between plasma fibronectin leveland atrial electrical and structural remodelling in patients withlone paroxysmal AF.Methods: A total of 51 lone paroxysmal AF patients and 40age-, gender- and body mass index-matched healthy controlsubjects were enrolled. Plasma levels of fibronectin and highsensitive C-reactive protein (hs-CRP) were measured andtransthoracic echocardiography for assessment of total atrialconduction time (TACT) and left atrial (LA) volume index wasperformed on all study participants.Results: Plasma fibronectin, hs-CRP, TACT, LA diameter andLA volume index were significantly higher in lone paroxysmalAF group compared to healthy controls (p<0.05). Also, therewas a positive correlation between plasma fibronectin leveland TACT (r=0.362, p<0.001) and LA volume index (r=0.371,p<0.001). In multivariate logistic regression analysis, age,plasma fibronectin level (Odds ratio - OR: 1.003, 95% CI:1.001-1.005, p=0.026) and hs-CRP (OR: 2.312, 95% CI:1.503-6.459, p=0.017) were found to be the predictors of LAstructural remodelling; however, only plasma fibronectin level(OR: 1.003, 95% CI: 1.001-1.005, p=0.032) and hs-CRP (OR:3.212, 95% CI: 1.214-5.752, p=0.033) were found as the pre dictors of LA electrical remodelling.Conclusion: Our study results showed that profibrotic andproinflammatory biomarkers were associated with left atrialstructural and electrical remodelling in lone paroxysmal AFpatients.
Amaç: Atriyum fibrozu, atriyum fibrilasyonu (AF) fizyopatolojisinin temel bileşenlerinden biridir ve yapısal, elektriksel ve kontraktil yeniden şekillenme ile sonuçlanır. Fibronektin fibrogenezin iyi bilinen aracı moleküllerindendir. Ancak plazma fibronektin düzeyi ile atriyumun yeniden şekillenmesi arasındaki ilişki daha önce araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada tek başına paroksismal AFli hastalarda plazma fibronektin düzeyi ile atriyumun elektriksel ve yapısal yeniden şekillenmesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.Yöntemler: Çalışmaya tek başına paroksismal AFsi olan 51 hasta ve yaş, cinsiyet ve beden kütle indeksi eşleştirilmiş 40 sağlıklı birey alındı. Tüm katılımcılarda plazma fibronektin düzeyi ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ölçüldü ve toplam atriyum ileti zamanı (TAİZ) ve sol atriyum hacim indeksinin hesaplanması için transtorasik ekokardiyografi uygulandı.Bulgular: Plazma fibronektin, hs-CRP, TAİZ, sol atriyum önarka çapı ve sol atriyum hacim indeksi tek başına paroksismal AF grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Plazma fibronektin düzeyi, TAİZ (r=0.362, p<0.001) ve sol atriyum hacim indeksi (r=0.371, p<0.001) ile pozitif korelasyona sahipti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde yaş, plazma fibronektin düzeyi (Odds oranı - OO: 1.003, %95 GA: 1.001-1.005, p=0.026) ve hs-CRP (OO: 2.312, %95 GA: 1.503-6.459, p=0.017) sol atriyum yapısal yeniden şekillenmesinin; plazma fibronektin düzeyi (OO: 1.003, %95 GA: 1.001-1.005, p=0.032) ve hs- CRP (OO: 3.212, %95 GA: 1.214-5.752, p=0.033) ise sol atriyum elektriksel yeniden şekillenmesinin bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre tek başına paroksismal AFli hastalarda profibrotik ve pro-enflamatuvar biyobelirteçler atriyumun yapısal ve elektriksel yeniden şekillenmesi ile ilişkili bulundu.