Image as a multi-functional support and communication element in children's literature: examples from Tevfik Fikret High School in Turkey


Tokalak Baltacı F.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.33, pp.1102-1122, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Beyond its multidisciplinary aspect, our work represents an interdisciplinary orientation. Indeed, it takes interest in the sense that it gives us the chance to integrate it into the classes of French and French as a foreign language. Thanks to our subject of study, we open up in several fields at the same time such as language didactics, children's literature, linguistics and semiology. In this work, we firstly focus on the "image"which is our starting point. We then move on to the text-image relationship, the picture book for children and its benefits, semiology and the place of the image, and the interpretation of images in children. Finally, we provide documents of different types of children's books used in class in the learning of the French language based on images and symbols programmed in Tevfik Fikret High School in Türkiye. Our aim is to demonstrate the importance, strength and impact of images, a subject analysed since Antiquity, as a multi-functional medium for teaching young children, to introduce the function of the image in picture book. We emphasize the fact that the picture book is a multi-functional medium of children's literature and teaching language and that it also participates in the world of translation-interpretation. Starting from the image, we reach notions such as the symbol, the code, the interpretation of codes, symbols and images. Our study also invites the teachers and the readers of this field, to make much more use of images and picture books of all kinds in language teaching and in Department of Translation and Interpretation classes at universities.

Keywords: image interpretation, semiotics, picture books for children, language learning

Au-delà de la pluridisciplinarité, notre travail représente un aspect interdisiplinaire. En effet, il est passionnant en ce sens qu’il nous donne l’occasion de réinvestir dans d’autres classes de l’apprentissage du français et du français langue étrangère.  Dans notre recherche, grâce au sujet de travail, on s’ouvre dans plusieurs domaines à la fois comme la didactique des langues, la littérature jeunesse, la linguistique et la sémiologie. Dans ce travail, nous nous concentrons d’abord sur “l’image”, notre point de départ. Nous enchaînons ensuite avec la relation texte-image, l’album de littérature jeunesse et ses bientfaits, la sémiologie et la place de l’image, l’interprétation des images chez l’enfant. Finalement, nous analysons des documents de différents types d’albums travaillés en classe dans l’apprentissage de la langue française basé sur les images et les symboles réalisés dans le lycée Tevfik Fikret en Turquie. Notre but est de démontrer l’importance, la force et l’impact de l’image, un sujet analysé depuis l’Antiquité, utilisée comme support à multifonction dans l’enseignement prodigué aux jeunes enfants, de faire découvrir la fonction de l’image dans des livres et des albums. On souligne le fait que l’album est un support à multifonction, de littérature jeunesse et d’enseignement des langues qui rejoint aussi le monde de la traduction et de l’interprétation. En partant de l’image, on relie les notions comme le symbole, le code, l’interprétation des codes, des symboles et des images. Notre travail invite les enseignants, lecteurs cibles de cette étude, à se servir de beaucoup plus d’images et d’ albums de toutes sortes dans le cadre de l’enseignement des langues et dans les classes du département de traduction et d’interprétation à l’université.  

Mots Clés:  l’interprétation des images, la sémiologie, l’album de littérature jeunesse, l’apprentissage des langues

Çalışmamız, çok disiplinli yönünün ötesinde, disiplinler arası bir yönelimi temsil etmektedir. Aslında, diğer Fransızca ve yabancı dil olarak Fransızca derslerine entegre edilebilmesi açısından ilgi çekicidir. Çalışmamızda, konumuz sayesinde dil öğretimi, çocuk edebiyatı, dilbilim ve semiyoloji gibi birçok alana aynı anda açılmaktayız. Bu çalışmada ilk olarak başlangıç noktamız olan "imge" ye odaklanmaktayız. Daha sonra, metin-imge ilişkisi, çocuk kitabı ve yararları, göstergebilim ve imgenin yeri ve çocuklarda imgelerin yorumlanması konularını ele alıyoruz. Son olarak, Türkiye'de Tevfik Fikret Lisesi'nde yapılan imge ve sembollere dayalı Fransızca öğreniminde sınıfta kullanılan farklı türdeki resimli çocuk kitaplarına dair veriyi inceliyoruz. Çalışmada; Antik Çağ’dan bu yana incelenen imgelerin, küçük çocuklara yönelik çok işlevli bir öğretim aracı olarak önemini, gücünü ve etkisini göstermek ve imgenin resimli çocuk kitaplarındaki işlevini göstermeyi amaçlamaktayız. Resimli çocuk kitaplarının, çocuk edebiyatı ve dil öğretiminde çok işlevli bir araç olduğunu ve aynı zamanda çeviri-yorum dünyasına katıldığını belirtmekteyiz. İmgeden yola çıkarak sembol, kod, kodların, sembollerin ve imgelerin yorumlanması gibi kavramlara ulaşmaktayız. Sonuç olarak, öğretmenleri ve çalışmamızın hedef okuyucularını, dil öğretiminde ve üniversitedeki Mütercim - Tercümanlık bölümü sınıflarında her türlü imge ve resimli çocuk kitaplarından daha fazla yararlanmaya davet etmekteyiz.

Anahtar kelimeler: imge yorumlama, göstergebilim, resimli çocuk kitabı, dil öğrenimi