Efficiency Measurement and Partial Elasticity Analysis with Data Envelopment Analysis: An Application on Agricultural Performances of OECD Countries


Creative Commons License

DİRİK C., SAHİN S., ATICI K. B.

Verimlilik Dergisi, vol.57, no.1, pp.1-22, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51551/verimlilik.1117805
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study is to measure the agricultural efficiency of OECD countries in 2019 and to reveal the partial returns to scale characterizations of the countries by performing partial elasticity analyses through the designed scenarios.Methodology: Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA-based methods are used for efficiency and elasticity measurements.Findings: 43% of OECD countries are found to be operating efficiently and the average agricultural efficiency is determined as 0.87. According to the findings of elasticity analysis, it is specified that for most of the OECD countries that provide the selective radial efficiency assumption, agricultural growth is not expected to be achieved in the short run and agricultural outputs tend to increase at a decreasing or constant rate in the face of marginal increases in production factors.Originality: The study is important in terms of being the first application of partial elasticity measurement models on a country basis and presenting a holistic view on the agricultural performances of OECD countries.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinin 2019 yılı tarımsal etkinliğini ölçmek ve kurgulanan senaryolar üzerinden parçalı elastiklik analizleri gerçekleştirerek ülkelerin kısmi ölçeğe göre getiri karakterizasyonlarını ortaya koymaktır.Yöntem: Etkinlik ve elastiklik ölçümleri için Veri Zarflama Analizi (VZA) ve VZA tabanlı yöntemler kullanılmıştır.Bulgular: OECD ülkelerinin %43’ünün etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve ortalama tarımsal etkinliğin 0,87 olduğu saptanmıştır. Elastiklik analizi bulgularına göre seçmeli radyal etkinlik varsayımını sağlayan OECD ülkelerinin büyük bir bölümü için kısa vadede tarımsal büyümenin gerçekleşmesinin beklenmediği, üretim faktörlerinde yaşanabilecek marjinal artışlar karşısında tarımsal çıktıların çoğunlukla azalan veya sabit oranda artış eğiliminde olduğu belirlenmiştir.Özgünlük: Çalışma, ülke bazında parçalı elastiklik ölçüm modellerinin ilk uygulaması olması ve OECD ülkelerinin tarımsal performanslarına dair bütünleyici bir perspektif sunması açısından önemlidir.