E-Demokrasi, Siyasi Sosyal Çalışma ve 21. Yüzyıl Siyasetinde Katılım


Creative Commons License

Topçu G.

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2022, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

E-Demokrasi, Siyasi Sosyal Çalışma ve 21. Yüzyıl Siyasetinde Katılım 


Sosyal çalışma mesleği ve bilimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda temel amaç 

sosyal adalete erişmek olarak ifade edilir. Sosyal adalet başlı başına siyasi bir gündem olduğu 

için sosyal çalışmacıların siyasette yer almasını doğal olduğu görülür. Bu temellerden yola 

çıkarak oluşturulmuş olan siyasi sosyal çalışma (political social work) alanı, siyasetin 

işleyişinde sosyal adaletin sağlamasına yönelik mesleki müdahalelerin odaklarının ve 

yöntemlerinin neler olduğu ile ilgilenir. Siyasi sosyal çalışmaya dair literatür sosyal 

çalışmacıların sosyal adalet ve insan haklarının gereklerinin yerine getirilmesi için sosyal 

çalışmacıların siyasal olarak aktif olmasının etik bir sorumluluk olduğunu belirtir. Öyle ki, bu 

konuda hem siyasal katılımın hem de gündemin belirlenmesinde görevler tanımlar, düşük 

düzeyde temsil edilenlerin oy vermesini sağlama, seçilmiş olanların gündemlerini etkileme, 

politik partilerin şahsen adayı olarak siyasete müdahil olma ya da belirli bir partinin adayı için 

çalışma yapma gibi doğrudan ve dolaylı roller belirler.  

Dikkati çeken şudur ki, literatürde siyasi sosyal çalışma açısından tanımlanmış olan bu 

rol ve işlevler demokratik katılımın temsilciler yoluyla gerçekleştirildiği dönemin temel 

özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Oysaki günümüzde elektronik katılımın, elektronik 

demokrasiye geçişin imkanlarının güçlendiği, karar alma süreçlerinde temsilcilerin değil 

vatandaşların doğrudan katılımının mümkün ve kolay hale geldiği bir durumda siyasetin 

işleyişinde önemli dönüşümlerin kapıda olduğu malumdur. Bu durumda siyasi sosyal 

çalışmanın kendisine biçtiği rolleri tekrar düşünmesi hem sosyal çalışmacıların hem de hizmet 

verdikleri kişi, grup ve toplulukların siyasete katılımı konusunda yaptıkları çalışmaları, 

yöntemleri ve müdahale odaklarını tekrar gözden geçirmelerini gerektirmektedir.  

Bu tartışmalar ışığında sunumun amacı 21. yüzyılda gelişen teknolojinin verdiği 

imkanlar doğrultusunda sosyal adalete ulaşmak amacıyla siyasi sosyal çalışmacıların mesleki 

müdahalelerinin ne şekilde değişebileceğini ortaya koymaktır. Bunu yaparken geçtiğimiz 

yüzyıllarda demokratik ülkelerde uygulanan temsili demokrasi sisteminin 21. yüzyılın 

şartlarında ne şekilde değişime zorlandığı ve bu gelişmelerin siyasal sosyal çalışmacıların 

kullandıkları yöntemler ve üstlendikleri mesleki rollerde ne gibi değişiklikler sağlayabileceği 

tartışılacaktır.