Investigation of the Contributions of Gavinies’ 24 Etudes to Violin Technique


Creative Commons License

erden Z. i.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.95, pp.350-371, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17753/sosekev.1271868
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.350-371
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

There are many methods and etudes written in different schools since the 16th century to be used in violin education. Among these etudes, the most preferred one, which has an important place in the literature, is the work titled 24 Etudes written by the French violinist Pierre Gavinies, which is a bedside book for every performer to improve their technique according to their level. In our research, it was aimed to evaluate the right and left hand techniques of Gavinies' 24 etudes in detail, to determine which etude is intended to develop which technical skill and to provide solutions for the technical problems of the performers. The technical teachings contained in the etude were examined on the basis of qualitative research design and qualitative data were evaluated with the "content analysis" model to reveal the right hand and left hand violin techniques contained in the etude. According to this study, 24 etudes included techniques such as legato, staccato, extension (finger stretching), octave, interval studies, trills and ornaments, arpeggio, chord, double note, quintuple interval, flajole, wide position changes, high position use, various ligature patterns, string skips, staccato in the ligament. For the right hand technique, staccato,various ligature patterns and legato were mostly used. For the left hand technique, extension, position changes and trills and ornaments were used predominantly. The fact that the etudes contain various technical elements that are challenging for the right hand will enable the performer to develop a good right arm in terms of being able to adapt to every situation and difficulty. In his etudes, Gavinies used fingerings for the left hand that challenge the performer and require attention. The study of these etudes, especially the use of the sixth and seventh positions on all four strings and the passages written with finger stretches, offer the performer an important experience for a flexible and agile left hand.
Keman eğitiminde kullanılmak üzere 16. yüzyıldan bu yana farklı ekollerde yazılmış birçok metot ve etüt çalışması bulunmaktadır. Bu etütler arasında en çok tercih edilen ve literatürde önemli bir yere sahip olan, Fransız kemancı Pierre Gavinies’nin yazmış olduğu ve her icracının seviyesine göre tekniğini geliştirmesine yönelik başucu kitabı niteliğindeki 24 Etüt başlıklı çalışmadır. Araştırmamızda, Gavinies’nin 24 etüdünün sağ ve sol el teknikleri ayrıntılı olarak değerlendirilerek hangi etüdün hangi teknik beceriyi geliştirmeye yönelik olduğunun belirlenmesi ve icracıların teknik sorunlarına yönelik çözümler getirilmesi amaçlanmıştır. Etüdünün içerdiği teknik öğretiler, nitel araştırma deseni esas alınarak incelenmiş ve etüdün içerdiği sağ el ve sol el keman tekniklerini ortaya koymada nitel veriler “içerik analiz” modeliyle değerlendirilmiştir. Bu araştırmaya göre, 24 etütte legato, staccato, ekstansiyon (parmak esnetme), oktav, aralık çalışmaları, tril ve süslemeler, arpej, akor, çift ses, kent basma, flajole, geniş pozisyon geçişleri, yüksek pozisyon kullanımı, çeşitli bağ kalıpları, tel atlamaları, uçan staccato gibi tekniklere yer verilmiştir. Sağ el tekniği için en çok staccato, çeşitli bağ kalıpları ve legato kullanılmıştır. Sol el tekniği için ise, ekstansiyon, pozisyon geçişleri, tril ve süslemelere ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Etütlerin sağ el için zorlayıcı çeşitli teknik ögeleri bir arada bulundurması, icracının her duruma ve zorluğa uyum sağlayabilmesi anlamında, iyi bir sağ kol gelişimine olanak sağlayacaktır. Gavinies etütlerinde, sol el için icracıyı zorlayan ve dikkat gerektiren parmak numaraları kullanmıştır. Bu etütlerin çalışılması; özellikle dört telin tamamında uygulanan altıncı ve yedinci pozisyon kullanımı, parmak esnetme hareketleri ile yazılmış pasajlar, icracıya esnek ve çevik bir sol el için de önemli bir deneyim sunmaktadır.