Development Steps of a COVID-19 Gamification E-Learning Module for Nursing Students


Creative Commons License

ÇALIK A., Sağlam R. B., KABAL M. G., ÇAKMAK B., İNKAYA B., KAPUCU S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.551-558, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The interest in e-learning modules, which is one of the online teaching methods, has increased during the pandemic process. This article explains the development steps of the gamified e-learning module developed for nursing students. A collaborative, multidisciplinary project team consisting of an educational designer, two content experts, two consultants and a student was organized. The team developed an e-learning module using the D6 model of gamification. This module was designed online and asynchronously to increase the clinical skills and knowledge of undergraduate nursing students regarding COVID-19. Using gamified problem-based learning, which is used by integrating an e-learning module into nursing education, as a teaching material as theory and practice will contribute to the active participation of students, increase their motivation and effective learning.
Pandemi sürecinde çevrimiçi öğretim yöntemlerinden biri olan e-öğrenme modüllerine olan ilgi artmıştır. Bu makalenin amacı hemşirelik öğrencileri için geliştirilen oyunlaştırılmış e-öğrenme modülünün geliştirme basamaklarını açıklamaktır. Bir eğitim tasarımcısı, iki içerik uzmanı, iki danışman ve bir öğrenciden oluşan işbirlikçi, çok disiplinli bir proje ekibi düzenlenmiştir. Ekip, oyunlaştırmanın D6 modelini kullanarak bir e-öğrenme modülü geliştirmiştir. Bu modül, hemşirelik lisans öğrencilerinin COVID-19’a yönelik klinik beceri ve bilgilerini artırmak için çevrimiçi ve asenkron olarak tasarlanmıştır. Bir e-öğrenme modülünün hemşirelik eğitimine entegre edilerek kullanılan oyunlaştırılmış probleme dayalı öğrenmenin teori ve uygulama şeklinde öğretim materyali olarak kullanılması, öğrencilerin aktif katılım göstermesine, motivasyonunun artmasına ve öğrenmenin etkili olarak gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.