Sağlık Personeli- Hasta- İlişki Anketi (Shia)’nin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması


Kovancı M. S.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.612-626, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Personeli- Hasta- İlişki Anketi’nin Türk kültürü uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte tasarlanan çalışma, 01.09.2020-01.03.2021 tarihleri arasında, 320 hemşire ile online formatta gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Bilgi Formu” ve “Sağlık Personeli- Hasta- İlişki Anketi” Türkçe formu kullanılmıştır. Dil ve kapsam geçerliği yapılan ölçeğin yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ve açıklayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği ise tüm madde ve alt boyutlar için Cronbach’s Alpha kat sayısı, eş değer yarılar (split halt) yöntemi ve madde bütün korelesyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Ölçeğin, kapsam geçerlik indeks değeri 0,92 olarak bulunmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda değerlerin kabul edilebilir sınırların altında olduğunu tespit edilmiş ve açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, Türk dili ve kültüründe tek faktörlü yapının geçerli olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı toplam ölçek için 0.92’dir. Sonuç: Sağlık Personeli- Hasta- İlişki Anketi’nin, 16 madde ve tek alt boyutlu yapısının Türk dili ve kültüründe sağlık çalışanlarının iletişim becerilerini öz değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.