Classroom Teacher Training Systems in the United States, Japan, Singapore, and Finland


Creative Commons License

Gültekin M., Özenç İra G.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), vol.8, no.4, pp.126-140, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teachers need to continually update their professional skills and competencies to be able to perform effectively and meet

expectations. To make teacher education more qualified, it is important to determine international general structures and

orientations in education. The aim of this study is to examine classroom teacher training systems of the United States, Japan,

Singapore, and Finland. Teachers’ training systems were included as pre-service teacher education, the structure, and content

of the classroom teaching program, conditions for starting the teaching profession, early career teaching, and continuing

professional development. As a result of the study, it was found that similar structures and processes were followed in the

teacher training system of the countries, but there were differences in the practices. There is a specific need for regulations

within continuing professional development among classroom teachers in Turkey as well as the selection requirements of

teacher candidates. Teachers' professional development should be encouraged to take place cooperatively with colleagues.

Additionally, in-service training should be planned according to teacher needs

Öğretmenlerin etkili performans gösterebilmeleri ve kendilerinden beklenenleri karşılayabilmeleri için hizmet öncesinde çok

iyi yetiştirilmeleri, hizmet içinde de mesleki becerilerini ve yeterliliklerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. Bu

nedenle öğretmen eğitimi üzerinde dikkatle durulması ve öğretmen eğitiminin çağın koşullarına göre sürekli iyileştirilmesi ve

geliştirilmesi beklenmektedir. Öğretmen eğitimini geliştirebilmek ve daha nitelikli duruma getirebilmek için de öğretmen

eğitiminde uluslararası yapı, işleyiş ve yönelimlerden yararlanılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Amerika

Birleşik Devletleri, Japonya, Singapur ve Finlandiya’nın sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerini incelemektir. Ülkelerin

öğretmen yetiştirme sistemleri; hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmenlik mesleğine başlama koşulları ve öğretmenlerin

mesleki gelişimlerine yönelik uygulamalar başlıkları altında incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, ülkelerin öğretmen

yetiştirme sisteminde benzer yapı ve süreçlerin izlendiği; ancak uygulamalarda farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de sınıf öğretmeni adaylarının seçimi ile öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri kapsamında düzenlemelere

özellikle ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin meslektaşları ile işbirliği içinde

gerçekleşmesi ve düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmesi gerektiği

ortaya çıkmıştır.