Serum Human Epididymis Protein 4 (HE4) As A Diagnostic And Follow-Up Biomarker in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer


Creative Commons License

KUMBASAR U., DIKMEN Z. G., YILMAZ Y., ANCIN B., DİKMEN E., DOĞAN R.

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, vol.27, no.3, pp.137-142, 2017 (Scopus) identifier identifier

Abstract

Early detection of non-small cell lung cancer (NSCLC) cases is crucial since nearly one third of them are unresectable during diagnosis and also the recurrence rates are high following treatment. Thus, in this study we aimed to evaluate both the diagnostic performance and the post-resection progress of serum Human epididymis protein 4 (HE4) in patients with NSCLC. Thirty-one patients who had benign lung disease (group 1) were matched to the same number of patients with resectable NSCLC (group 2). Serum HE4 levels were measured at the time of diagnosis and following surgery - at post-operative 1st month (only in group 2). The serum HE4 in NSCLC group was significantly higher than that of the benign group (89.70 (58.10-397.00) pmol/L and 42.60 (28.10-198.90) pmol/L, respectively; p< 0.001). HE4 levels in NSCLC group were significantly decreased from 89.70 (58.10-397.00) to 71.50 (41.70-232.30) pmol/L following pulmonary resection (p< 0.001). In advanced stages (III and IV) the decrease in serum HE4 levels (25.30 (10.50-164.70) was significantly higher than the decrease in early stages (I-II, 14.60 (-14.20-133.60); p= 0.025). ROC analysis showed the area under the curve (AUC) of HE4 was 0.921 (95% CI, 0.843-0.998), (p< 0.001) and both the sensitivity and specificity of HE4 as a biomarker was 87.1%. Our data demonstrated that HE4 is a potential biomarker for the diagnosis of NSCLC with high sensitivity and specificity and could also be used to detect recurrences following resection.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) hastaların yaklaşık üçte biri tanı anında anrezektabl olduğundan erken tanı oldukça önemlidir. Ayrıca tedavi sonrasında rekürrens oranı oldukça yüksektir. Bu çalışmanın amacı, KHDAK'da İnsan Epididimis Proteini 4'ün (HE4) preoperatif tanısal performansının ve cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif etkinliğinin belirlenmesidir. Hastalar, benign akciğer hastalığı olanlar (grup I, n= 31) ve KHDAK nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulananlar hastalar (grup 2, n= 31) olmak üzere iki ana gruba ayırıldı. Cerrahi uygulanan grupta preoperatif ve postoperatif 1. aydaki serum HE4 değerleri kaydedildi. KHDAK grubunda preoperatif dönemde ölçülen ortanca HE4 değerleri, benign grupta ölçülen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (89.70 (58.10-397.00) pmol/L ve 42.60 (28.10-198.90) pmol/L, sırası ile; p< 0.001). Cerrahi uygulanan hastaların preoperatif ve postoperatif değerleri karşılaştırıldığında HE4 seviyelerinin postoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştüğü gözlendi (89.70 (58.10-397.00) ile 71.50 (41.70-232.30) pmol/L; p< 0.001). İleri evrelerdeki (evre III-IV) düşüşün erken evrelere (evre I-II) göre anlamlı derecede daha fazla olduğu görüldü (25.30 (10.50-164.70) ile 14.60 (-14.20-133.60); p= 0.025). HE4'ün tanısal etkinliği ROC analizi ile değerlendirildiğinde eğri altında kalan alan 0.921 (95% CI, 0.843-0.998) olarak hesaplandı (p< 0.001). HE4 biyobelirtecinin hem duyarlılığı hem de özgüllüğü %87.1 bulundu. Bu çalışmadaki bulgular HE4'ün, yüksek duyarlılık, özgüllük ve tanısal etkinliği nedeni ile tanısal olarak ve postoperatif takip ve olası nükslerin saptanmasındaki potansiyel etkinliği düşünülerek, KHDAK'da önemli bir biyobelirteç olmaya aday olduğunu göstermektedir.