INVESTIGATION AND APPLICATION OF AUTOMATIC CONTROLLED ELECTROCHEMICAL MACHINING (ECM)


Creative Commons License

Onel S.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.1, pp.1-8, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

In this study, electrochemical machining (ECM), an advanced metal processing method that has not found application in Turkey, has been investigated. A new ECM device was developed by customizing a threedimensional CNC machine for electro-chemical applications and integrating it with pulsed DC power supply, servo motor control system that provides vertical gap control, electrolyte vacuum, purification and recycle system. Controlled operation of the system within desired limits was achieved by correct design of the cathode tool, effective adjustment of the vertical gap between the anode and the cathode, accurate control of electric current and voltage values, and masking the surface of the electrodes. It was found that keeping the electrolyte concentration constant was necessary for the system stability.

Bu çalışmada ülkemizde henüz uygulama imkanı bulamayan ileri bir metal işleme yöntemi olan elektrokimyasal işleme (EKİ) yöntemi incelenmiştir. Yeni bir EKİ tezgâhı, üç-eksenli bilgisayarlı sayısal denetimli (CNC) bir tezgâhın elektrokimyasal işlemeye uygun şekilde geliştirilerek darbeli doğru akım güç kaynağı, dikey yönde elektrot aralığı kontrolünü sağlayan servo kontrol sistemi, elektrolit vakumlama, arıtma ve geri-çevrim sistemi ile bütünleştirilmesi ile elde edilmiştir. EKİ sisteminin istenilen sınırlarda kontrollü çalışması katotucu tasarımının doğru yapılması, katot ile anot arasındaki mesafenin hassas ayarlanması, akım ve gerilim değerlerinin kontrol altında tutulması ve elektrot yüzeylerinin maskelenmesi ile sağlanmıştır. Sistemin kararlı çalışabilmesi için elektrolit derişiminin sabit tutulması gerektiği tespit edilmiştir.