Investigation of Health-Related Quality of Life According to Curve Severity and Trunk Asymmetry in Individuals with Idiopathic Scoliosis: A Cross-Sectional Prospective Study


DOĞAN A., YAĞCI G.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.275-283, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine the health-related quality of life (HRQoL) of individuals with idiopathic scoliosis (IS) according to curve severity and trunk asymmetries. Ma- terial and Methods: Forty-nine individuals with IS and mean age of 14.14±4.03 years were included in the study. Within the scope of the study, after obtaining the demographic information of the individuals, the curve pattern and Cobb angles on the x-ray, the axial trunk rotation with the forward bending test were evaluated. Body asymmetry with Scoliosis Appearance Questionnaire (SAQ), HRQoL with Patient Gen- erated Index (PGI) and the Scoliosis Research Society-22 (SRS-22) questionnaire was evaluated. Results: Thoracic Cobb value of the in- dividuals was 27.9°±11.1° lumbar Cobb value was 24.4°±9.8°. Tho- racic trunk rotation was 8.59°±4.52°, while lumbar rotation was 6.4°±3.06°. While there was no relationship between the thoracic Cobb angles and the thoracic rotations of the cases and their quality of life scores (p>0.05); there was a negative, moderate correlation between lumbar Cobb angles and SRS-22 total scores (r=-0.333 and p=0.044), between lumbar Cobb angles and PGI completed by parents (r=-0.375 and p=0.045) and between lumbar rotations and SRS-22 image scores (r=-0.348 and p=0.019). There was a moderate correlation between SAQ and SRS-22 “pain” (r=-0.396 and p=0.005), “function” (r=-0.424 and p=0.002), “body image” (r=-0.417 and p=0.003) subgroup scores and SRS-22 total score (r=-0.472 and p=0.001), but not with PGI (p>0.05). Conclusion: In this study, as the severity of the curve, trunk asymmetry and deformity increased especially in the lumbar region compared to the thoracic region; pain, function, body image and qual- ity of life were found to be adversely affected. According to our study, in the rehabilitation of individuals with scoliosis, both their appearance and body image perception should be among the planned treatment tar- gets in order to increase the success of the treatment.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, idiyopatik skolyozlu ( İS) birey- lerin, eğri şiddeti ve gövde asimetrilerine göre sağlıkla ilgili yaşam ka- litelerini (SİYK) incelemekti. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya İS’li, yaş ortalaması 14,14±4,03 yıl olan 49 birey dâhil edildi. Çalışma kap- samında bireylerin demografik bilgileri al ındıktan sonra röntgen üze- rinden eğri paterni ve Cobb açısı, öne eğilme testi ile de aksiyal gövde rotasyonu değerlendirildi. Skolyoz Dış Görünüş Anketi [Scoliosis Ap- pearance Questionnaire (SAQ)] ile gövde asimetrisi, Hasta Tarafından Oluşturulan İndeks (HTOİ) ve Skolyoz Araştırma Cemiyetinin Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi-22 [Scoliosis Research Society-22 (SRS-22)] anketi ile SİYK değerlendirildi. Bulgular: Bireylerin torasik Cobb de- ğeri 27,9°±11,1° lumbar Cobb değeri 24,4°±9,8° idi. Torasik gövde ro- tasyonları 8,59°±4,52° iken, lumbar rotasyonlar ı 6,4°±3,06° idi. Bireylerin torasik Cobb açıları ve torasik rotasyonları ile yaşam kalitesi skorları arasında ilişki yokken (p>0,05); lumbar Cobb açıları ile SRS- 22 toplam skorları arasında (r=-0,333 ve p=0,044), lumbar Cobb açıları ile ebeveynlerin doldurduğu HTOİ arasında (r=-0,375 ve p=0,045) ve lumbar rotasyonları ile SRS-22 imaj skorlar ı arasında (r=-0,348 ve p=0,019) negatif yönde, orta şiddette bir ilişki vardı. SAQ ile SRS-22 “ağrı” (r=-0,396 ve p=0,005), “fonksiyon” (r=-0,424 ve p=0,002), “beden imajı” (r=-0,417 ve p=0,003) alt grup skorlar ı ve SRS-22 top- lam puanı (r=-0,472 ve p=0,001) aras ında orta şiddette bir ili şki var- ken, HTOİ arasında ilişki yoktu (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada, torasik bölgeye kıyasla özellikle lumbar bölgedeki eğri şiddeti, gövde asimet- risi ve şekil bozukluğu arttıkça; ağrı, fonksiyon, beden imajı ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiği bulundu. Çalışmamıza göre skolyozlu bireylerin rehabilitasyonunda, tedavideki başarıyı artırmak için hem dış görünüşleri hem de beden imaj algıları planlanan tedavi hedefleri ara- sında yer almalıdır.