TÜRKİYE’DE KLARİNET ALANI İLE İLGİLİ YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Yüksel T., Güçlü O.

Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma e-Dergisi, no.12, pp.60-83, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma; YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde indekslenen ve Türkiye’de klarinet alanı ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelendiği bir betimsel tarama çalışmasıdır. Bu amaçla klarinet alanıyla ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezinde indekslenen 1993 – 2017 yılları arasındaki 62 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Literatür taraması yöntemi ile veriler toplanmış, frekans ve yüzde tablosu olarak betimsel bir biçimde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Ulusal Tez Merkezi’nde indekslenen tezler haricindeki çalışmalar araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmada; yazılan en fazla tez türünün yüksek lisans tezi olduğu, araştırmaların 2006 yılından itibaren hız kazandığı, en yüksek oranda araştırmanın İstanbul ilinde ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapıldığı, “eser analizi” konusunun sıklıkla tercih edildiği, araştırmalarda kullanılan yöntem, desen ve veri toplama araçlarının büyük oranda belirtilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır