Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri


Creative Commons License

Yılmaz B., Karataş K.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, pp.440-463, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Öz

Sosyal hizmet araştırması sosyal hizmet alanyazınını beslemesinin yanı sıra uygulamaya katkı sağlayan önemli bilgi ve becerileri sunmaktadır. Bu araştırma ile sosyal hizmet bölümü lisans 4. sınıf ve lisansüstü öğrencilerinin araştırmanın yöntem bölümüne ilişkin öz-yeterlikleri ve araştırmaya yönelik kaygıları ölçülmek istenmiştir. Araştırma ilişkisel desen ile gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya katılan 190 öğrencinin soru formuna verdiği yanıtlar analiz edilmiştir. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kaygıları doktora öğrencilerinden daha fazla bulunmuştur. Bununla birlikte yüksek lisans öğrencilerinin kaygı düzeyleri lisans öğrencilerinin kaygı düzeylerine oldukça yakın olup, öz-yeterlik düzeyleri lisans öğrencilerinden daha düşük bulunmuştur. Bulgular yüksek lisans programı başta olmak üzere eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi için kimi gereklilikleri ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, sosyal hizmet öğrencilerinin çağın teknolojik olanaklarını kullanarak, sosyal sorunlara yönelik araştırmalar gerçekleştirmesi, araştırmalar sonucu elde ettiği bilgilerle uygulama ve teoriye katkıda bulunarak, mesleğin bilimsel temelini geliştirmesi ve güçlendirmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet Eğitimi, Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Yöntemleri.

Self-Efficacy and Anxiety Levels of Social Work Students Regarding the Method Part of the Research

Abstract

Social work research not only feeds the social work literature but also provides important knowledge and skills that contribute to practice. In this research, it was aimed to measure the self-efficacy and research anxiety of social work undergraduate 4th year and graduate students regarding the method part of the research The research was carried out with a relational design, and the answers of 190 students participating in the research were analyzed. The anxiety of undergraduate and graduate students was found more than PhD students. However, the anxiety levels of graduate students were very close to those of undergraduate students, and their self-efficacy levels were found to be lower than those of undergraduate students. The findings reveal some requirements for the revision of education programs, especially the master's program. In the information age we live in, social work students are expected to carry out research on social problems by using the technological possibilities of the age, and to develop and strengthen the scientific basis of the profession by contributing to practice and theory with the information they have obtained as a result of research.

Keywords: Social Work Education, Scientific Research, Scientific Research Methods.