INVESTIGATION OF GIFTED AND NON-GIFTED MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ MATHEMATICS ANXIETY LEVELS


Creative Commons License

Gürel R., Yetkin Özdemir İ. E.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.52, pp.261-286, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study was to examine and compare gifted and non-gifted students’ mathematics anxiety levels with respect to gender, grade level, and mathematics achievement. The study was conducted by using relational survey method. Participants of the study consisted of 140 gifted and 815 non-gifted students from 6th through 8th grades. Results of the study indicate that gifted students have significantly lower mathematics anxiety than non-gifted students. Furthermore, it was found that non-gifted students’ mathematics anxiety levels differed significantly with respect to grade levels. However, mathematics anxiety levels of gifted students did not show a significant difference according to grade level. Findings also showed that both gifted and non-gifted girls have higher mathematics anxiety levels compared to boys, whereas this difference was not found significant. Besides, mathematics achievement has a significant impact on non-gifted students’ mathematics anxiety levels. However, gifted students’ mathematics anxiety levels did not differ significantly with respect to mathematics achivement.
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli olan veolmayan öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinibelirlemek ve cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarısıdeğişkenlerine göre karşılaştırmaktır. Bu çalışmada nicelaraştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelikullanılmıştır. Katılımcılar 6-8. sınıflarda okumakta olan140 üstün yetenekli öğrenciden ve 815 üstün yetenekliolmayan öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarınagöre üstün yetenekli öğrencilerin matematik kaygıdüzeylerinin üstün yetenekli olmayan akranlarına göredaha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, üstün yetenekliolmayan öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri sınıfseviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Fakatüstün yetenekli öğrencilerin matematik kaygı düzeylerisınıf seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrencigruplarında kız öğrencilerin kaygı düzeylerinin erkeköğrencilerin kaygı düzeylerinden yüksek olduğu ancak bufarkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.Ayrıca, matematik başarısının üstün yetenekli olmayanöğrenci grubunun matematik kaygı düzeyi üzerindeanlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Üstün yetenekliöğrenci grubu için matematik başarısı matematik kaygısıüzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmamıştır.