The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Client Attachment to Therapist Scale (CATS)


Creative Commons License

Kahya Y., Mustafaoglu Cicek N., Uluyol F. M., Nergiz H., Uluç S., Soygut Pekak G.

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.33, no.2, pp.97-107, 2022 (SSCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5080/u25582
  • Journal Name: TURK PSIKIYATRI DERGISI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EMBASE, MEDLINE, Psycinfo
  • Page Numbers: pp.97-107
  • Keywords: Attachment to therapist, therapeutic alliance, measuring attachment in psychotherapy, WORKING ALLIANCE, ADULT ATTACHMENT, PSYCHOTHERAPY RELATIONSHIP, THERAPEUTIC ALLIANCE, SESSION EXPLORATION, OBJECT RELATIONS, QUALITY, PATIENT, METAANALYSIS, EXPERIENCE
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of Client Attachment to Therapist Scale (CATS-TR) which provides a framework for measuring and conceptualizing the relationship between the therapist and the client. Method: The study included 191 individuals with a mean age of 24.41 years who had received a minimum of 5 and a maximum of 15 sessions of therapy for different psychological problems. All participants completed the CATS-TR, the Early Close Relationships-R (ECR-R), the Bell Object Relations Inventory (BORRTI), and the Working Alliance Inventory (WAI-SF), and a Client Information Form handed to the clients in a closed envelope by their respective therapists. Results: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis results indicated an acceptable fit for the CATS-TR which comprised the Secure, Fearful/ Avoidant and Preoccupied/Merger subscales, with internal consistency levels ranging between 0.71 and 0.85. Criterion validity analyses showed that the scores on the CATS-TR Fearful/Avoidant and Preoccupied/Merger subscales correlated with the scores on the ECR-R Avoidance/Anxiety subdimesnions and the BORRTI Object Relations subdimension in the expected directions. Also, the mean score on the CATS-TR Secure Attachment subscale was a significant predictor of the therapeutic alliance assessed by the WAI-SF and its subscales. Conclusion: This study has demonstrated that the CATS-TR has an acceptable level of validity and reliability with results indicating its usefulness for research and clinical settings in Turkey investigating the common factors bringing about change in psychotherapy.

Amaç: Bağlanma Kuramına göre danışan-terapist arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırabilecek ve ölçebilecek bir çerçeve sunan Danışanın Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yürütümek amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemi, çeşitli psikolojik sıkıntıları nedeniyle terapi hizmeti alan ve en az 5., en çok 15. seansı tamamlamış olan 191 danışandan (Ort. Yaş = 24,41) oluşmaktadır. Danışanlar, terapistleri aracılığıyla kapalı zarf içerisinde verilen ve geri toplanan DTBÖ Türkçe form, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE II), Bell
Nesne İlişkileri Envanteri (BORRTI) ve Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ) danışan formunu doldurmuştur.

Bulgular: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi bulguları, DTBÖ Türkçe formun kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Buna göre DTBÖ Türkçe form, iç tutarlık düzeyleri 0,71 ile 0,85 arasında değişen DTBÖ-Güvenli, DTBÖ-Korkulu/Kaçıngan ve
DTBÖ-Saplantılı/Bağımlı Bağlanma alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçüt geçerliği bulguları, DTBÖ-Korkulu/Kaçıngan ve DTBÖ-Saplantılı/Bağımlı Bağlanma puanları ile YİYE II Kaçınma/Kaygı boyutları ve BORRTI nesne ilişkileri boyutunda yer alan alt boyut
puanları arasındaki ilişkilerin beklendik yönde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, DTBÖ-Güvenli Bağlanma puanları, terapötik ittifak ve bileşenlerine ait puanların anlamlı bir yordayıcısı olmuştur.
Sonuç: Bu araştırma, DTBÖ Türkçe formun kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. Bulgular, psikoterapide değişimi getiren ortak etmenleri inceleyen Türkiye’deki araştırma ve uygulama ortamları için ölçeğin yararlığına işaret etmektedir.