Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge of Students About Basic Algebra Concepts


YILDIZ P., Yetkin Özdemir İ. E.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.448-467, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to examine the middle school mathematics teachers’ knowledge of students about variable, algebraic expressions, equality and equation concepts. A case study design was used in the research. Three middle school mathematics teachers working in public middle schools participated in the study. Participants were determined by purposeful sampling method. The participants of the study, Ayla, Hale and Emre, have 2, 3 and 8 years of professional experience. Data were collected through classroom observations and semi-structured interviews. In the first phase of this process data collection tools (interview forms) were developed. In addition, the participants were determined and preliminary interviews were conducted. In the second stage courses were observed, interview forms were finalized and individual interviews were conducted with teachers. The data obtained from the research were analyzed by descriptive analysis in order to examine teachers’ knowledge of students about variable, algebraic expressions, equality and equation subjects in detail. At the end of the research, the teachers have knowledge about possible student thoughts, difficulties and errors related to the concepts of variable, algebraic expression, equality and equation; however, it is determined that they have limited knowledge about the cause. Teachers could not make an in-depth analysis of these thoughts of the students. In addition, although teachers had knowledge about possible students' thoughts and mistakes, they did not use their knowledge when structuring their lessons.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinindeğişken, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem kavramlarınailişkin öğrenci bilgisini incelemektir. Araştırmada nitelaraştırma desenlerinden durum çalışması desenikullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet okulunda görev yapanüç ortaokul matematik öğretmeni katılmıştır. Katılımcılaramaçlı örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanınkatılımcılarından Ayla, Hale ve Emre sırasıyla 2, 3 ve 8 yıllıkmesleki deneyime sahiptir. Veriler, sınıf içi gözlemler veöğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeleraracılığıyla toplanmıştır. Bu sürecin ilk aşamasında veritoplama araçları (görüşme formları) geliştirilmiştir. Ayrıcakatılımcılar belirlenerek ön görüşmeler yapılmıştır. İkinciaşamada ise dersler gözlenmiş ve ders gözlemleri sonrasıgörüşme formları düzenlenmiştir. Görüşme formlarındayapılan düzenlemeler sonrası bir öğretmen ile pilot uygulamayapılmıştır. Sonrasında görüşme formları düzenlenerek sonşekli oluşturulmuş ve öğretmenlerle bireysel görüşmelergerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verileröğretmenlerin değişken, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklemkonularına ilişkin öğrenci bilgilerini derinlemesine incelemekiçin betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmasonucunda öğretmenlerin değişken, cebirsel ifade, eşitlik vedenklem kavramlarına ilişkin olası öğrenci düşünceleri,zorlukları ve hataları hakkında bilgi sahibi oldukları; ancakbunların kaynağına yönelik sınırlı bilgiye sahip olduklarıbelirlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerin bu düşüncelerineyönelik derinlemesine bir analiz yapamamışlardır. Ayrıca,öğretmenler olası öğrenci düşünceleri ve hataları hakkındabilgi sahibi olmalarına rağmen derslerini yapılandırırken bubilgilerini kullanmamışlardır.