Examining of Undergraduate Students’ Cognitive Structures related to the Periodic Table,


Creative Commons License

Varoğlu L., Şen Ş., Yılmaz A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.511-533, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 The way how knowledge is structured in the learning process by individuals is one of the important topics for researchers. In many studies, it is aimed to reveal the connections and relations between concepts of individuals by examining their cognitive structures. For this reason, the aim of the study was to reveal the cognitive structures of undergraduate students related to the periodic table which is one of the essential topics for chemistry. The study was carried out in a foundation university with 123 first year undergraduate students in the spring term of 2018-2019 academic year. The word association test that prepared by the researchers about the periodic table was used as a data collection tool. In an attempt to investigate cognitive structures, the stimulus words such as; period, group, atomic number, mass number, main groups and transition groups were given in the test. Content analysis was used to analyze the data. The frequency table was prepared by evaluating the responses of each keyword in the word association test and the cognitive structures were examined by using the cut-off point technique. As a result of the study, the cognitive structures related to the periodic table, which is one of the important subjects of general chemistry, have been revealed.

Öğrenme sürecinde bireylerin bilgileri nasıl yapılandırdıkları araştırmacılar tarafından ilgi duyulan konulardan bir tanesidir. Yapılan pek çok araştırmada, bireylerin bilişsel yapıları incelenerek, sahip oldukları kavramlar arasındaki bağların ve ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu sebeple bu çalışmanın amacı, kimyanın temel konularından biri olan periyodik tablo ile ilgili üniversite öğrencilerinin bilişsel yapılarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada; bilişsel yapılar, kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmaya bir vakıf üniversitesindeki 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde birinci sınıfa devam eden 123 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından, periyodik tablo konusuna ilişkin olarak hazırlanmış kelime ilişkilendirme testi, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin periyodik tablo konusu ile ilgili bilişsel yapılarını incelemek için; periyot, grup, atom numarası, kütle numarası, ana grup ve geçiş metalleri anahtar kelimelerini içeren kelime ilişkilendirme testi öğrencilere verilmiş ve elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Frekans tablosu; öğrencilerin, kelime ilişkilendirme testindeki her bir anahtar kelimeye verdikleri yanıtlar değerlendirilerek hazırlanmış ve kesme yöntemi kullanılarak bilişsel yapıları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, üniversite öğrencilerinin temel kimyanın önemli konularından biri olan periyodik tablo ile ilgili bilişsel yapıları ortaya çıkarılmıştır.