RELATIONSHIP AMONG DIFFERENT LOWER EXTREMITY EXPLOSIVE POWER ESTIMATION FORMULAS AND RUNNING ANAEROBIC SPRINT TEST (RAST) IN MALE FOOTBALL PLAYERS


Koca C., Köse M. G., Kin İşler A.

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.637-638

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.637-638
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Football is a high-intensity, intermittent game that demands high levels of aerobic and anaerobic energy systems. Although more than 70% of the game is dominated by the aerobic system, it also includes many anaerobic activities such as sprinting, jumping, change of direction, tackling, negative and positive acceleration. While there are many field and laboratory tests related to the evaluation of anaerobic power and capacity and the Running Anaerobic Sprint Test (RAST) is a field test that is often used to evaluate anaerobic performance. In addition, it is known that jump tests evaluating lower extremity explosive power are often used in football, and no study was found that examined the relationship between RAST and jump tests.

Purpose: Hence the aim of this study was to examine the relationship between lower extremity explosive power estimation formulas and RAST in male football players.

Method: A total of 20 volunteer football players between the ages of 18-23 participated in this study. Participants performed squat and counter movement jump tests in random order, and then the RAST test was applied after recovery. Maximum anaerobic power(MP) and average anaerobic power(AP) values ​​were calculated using different estimation formulas (Lewis, Harman, Sayers1, Sayers2, Johnson and Bahamonde, Canavan and Vescovi formulas) from jump tests. In addition, anaerobic maximum power(RMP) and anaerobic average power(RAP) values were calculated from the RAST test. Relationships among MP and AP values ​​obtained from different formulas and RMP and RAP obtained from RAST were evaluated with Pearson correlation coefficient and statistical significance was set at   p<0.05.  

Results: The MP values ​​obtained from the estimation formulas showed a moderately positive and significant relationship with the RMP values (Lewis: r=0.488; Sayers1 r=0.496; Sayers2 r=0.458; Johnson and Bahamonde r=0.490; Canavan et al. Vescovi r=0.449; p=0.026-0.047) except for the Harman formula (r=0.245; p>0.05). In addition, positive moderate correlations were found between the RAP values ​​obtained from RAST and the AP values ​​of the estimation formulas (Harman: r=0.523; Johnson and Bahamonde r=0.504; p=0.018-0.023).

Conclusion: The findings of this study showed that MP and AP values ​​obtained from RAST and estimation formulas used in jump tests can be used interchangeably in male football players.

Futbol üst düzeyde hem aerobik hem de anaerobik enerji üretimine gereksinim duyan yüksek şiddette, kesintili bir oyundur. Oyunun %70’den fazlası aerobik özellik taşımakla beraber, sprint, sıçrama, yön değiştirme, negatif ve pozitif ivmelenme, ikili mücadele gibi anaerobik güç ve kapasiteye dayalı bir çok aktiviteyi de içermektedir. Anaerobik güç ve kapasitenin değerlendirilmesi ile ilgili birçok saha ve laboratuvar testi bulunmaktadır ve bu testlerden Anaerobik Sprint Test’i(RAST) futbolda bir saha testi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında alt ekstremite patlayıcı gücü değerlendiren sıçrama testlerinin de futbolda sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir ve RAST ile sıçrama testleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı erkek futbolcularda alt ekstremite patlayıcı güç kestirim formülleriyle RAST arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya 18 ile 23 yaş aralığında aktif futbol oynayan 20 erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara rastgele sırayla skuat ve aktif sıçrama testleri uygulanmış ardından toparlanma sonrası RAST testi gerçekleştirilmiştir. Sıçrama testlerinden elde edilen sıçrama yüksekliklerinden farklı kestirim formülleri(Lewis,Harman,Sayers1, Sayers2,Johnson ve Bahamonde,Canavan ve Vescovi) kullanılarak maksimum anaerobik güç(MG) ve ortalama anaerobik güç(OG) değerleri hesaplanmıştır. Ek olarak RAST testinde ölçülen sprint sürelerinden de anaerobik maksimum güç(RMG) ve anaerobik ortalama güç(ROG), değerleri hesaplanmıştır. Farklı formüllerden elde edilen MG, OG değerleri ile RAST testinden elde edilen RMG ve ROG arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Kestirim formüllerinden elde edilen MG değerleri Harman formülü (r=0,245;p>0,05) hariç RMG değerleriyle orta düzeyde(Lewis r=0,488; Sayers1 r=0,496; Sayers2 r=0,458; Johnson ve Bahamonde r=0,490; Canavan ve Vescovi r=0,449; p=0,026-0,047) pozitif yönlü anlamlı ilişki göstermiştir. Buna ek olarak RAST’tan elde edilen ROG değerleri ile kestirim formülleri OG(Harman: r=0,523;Johnson ve Bahamonde r=0,504; p=0,018-0,023) değerleri arasında pozitif orta düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları RAST ve sıçrama testlerinde kullanılan kestirim formüllerinden elde edilen MG ve OG değerlerinin erkek futbolcularda birbirinin yerine kullanılabileceğini göstermektedir.