PROSTATEKTOMİ SONRASI ÜRİNER İNKONTİNANS SEMPTOMU OLAN BİREYLERDE MULTİMODAL FİZYOTERAPİ PROGRAMI İLE PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA


Creative Commons License

Atabey Gerlegiz E. N., Akbayrak T., Gürşen C., Mangır N., Özgül S., Yazıcı M. S., ...More

7. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2021, vol.53, pp.66-67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 53
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-67
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Radikal prostatektomi (RP) sonrası orta-şiddetli düzeyde üriner inkontinans (Üİ) yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı RP sonrası Üİ şikayeti olan bireylerde, randomize dizaynda, multimodal fizyoterapi programı (pelvik taban kas eğitimi+Knack manevrası eğitimi+yaşam stili önerileri) ile tek başına pelvik taban kas eğitimi (PTKE) programının etkilerini karşılaştırmaktı.

Materyal ve Metot: Çalışmaya RP sonrası stres Üİ semptomu olan 14 erkek birey (yaş: 62,71±8,12 yıl, VKİ: 27,30 ±3,34 kg/m2) dahil edildi. Bireyler, detaylı tıbbi hikayeleri kaydedildikten sonra blok randomizasyon yöntemi ile çalışma gruplarına atandı (Grup 1, n=8; Grup 2, n=6). 1. gruptaki olgulara PTKE, Knack manevrası eğitimi ve yaşam stili önerileri ile verilirken, 2. gruptaki olgulara yalnızca PTKE verildi. Sonuç ölçümleri olarak objektif Üİ şiddeti 1-saatlik ped testi ile değerlendirilirken, subjektif Üİ ciddiyeti ve Üİ’nin yaşam kalitesi üzerine etkisi Uluslararası İnkontinans Konsultasyon Anketi-Kısa Formu (UİKA-KF) ve King Sağlık Anketi (KSA) ile değerlendirildi. Grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon testi kullanılırken gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Her iki çalışma grubunda, başlangıç değerleri ile kıyaslandığında 8. hafta sonunda ped testi, ÜİKA-KF toplam ve KSA-inkontinans etkisi skorlarında anlamlı iyileşmeler tespit edildi (p<0,05). Multimodal fizyoterapi grubunda ilave olarak KSA-rol limitasyonu ve KSA-sosyal limitasyonlar alanlarında da anlamlı grup-içi iyileşmeler görüldü (p<0,05). Sonuç ölçümlerinin grup-içi değişimlerinin gruplar arası karşılaştırılmasında ise yine multimodal fizyoterapi grubunda ped testi ve KSA-rol limitasyonu alanı skorlarında daha fazla azalma olduğu tespit edildi (p<0,05). Diğer sonuç ölçümlerinin ise zamanla değişiminde gruplar arası fark olmadığı tespit edildi (p>0.05).

Sonuç: RP sonrası Üİ şikayetinin yönetiminde PTKE’nin, Knack manevrası ve yaşam stili önerileri ile birlikte verilmesinin tek başına PTKE’ye kıyasla daha etkili olduğu görünmektedir. Ancak bu hipotezi daha güçlü doğrulamak için örneklem büyüklüğü genişletilerek sonuçlar ortaya konulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, post-prostatektomi üriner inkontinans, konservatif tedavi, pelvik taban kas eğitimi, Knack manevrası, yaşam stili önerisi

Referanslar:

1. Glazener C, Boachie C, Buckley B, Cochran C, Dorey G, Grant A, et al. Conservative treatment for urinary incontinence in Men After Prostate Surgery (MAPS): two parallel randomised controlled trials. 2011.

2. Radadia KD, Farber NJ, Shinder B, Polotti CF, Milas LJ, Tunuguntla H. Management of Postradical Prostatectomy Urinary Incontinence: A Review. Urology. 2018;113:13-9. MacDonald R, Fink HA, Huckabay C, Monga M, Wilt TJJBi. Pelvic floor muscle training to improve urinary incontinence after radical prostatectomy: a systematic review of effectiveness. 2007;100(1):76-81.