Examining the Relationship Between Academic Career at University and Gender


Creative Commons License

AKTUNA G., ERDOST T., ÖZVARIŞ Ş. B.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.32, no.1, pp.1-14, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This research was conducted in a university to examine the relationship between academic career and gender. Material and Method: This descriptive research was carried out with academicians working at a university in Ankara. No sampling method was used. The online data collection form consisting of 68 questions was sent to the academicians via e-mail. The collected data were analyzed with descriptive tests, parametric and non-parametric hypothesis tests in SPSS 23 statistical program. Results: 117 female and 43 male academicians, 43% of whom were research assistants, participated in the study. 69% of the participants stated that they were exposed to at least one type of discrimination in their academic life. 66% of women think that being a woman in academia is a disadvantage. In the household workload, the time allocated to kitchen work and cleaning is significantly higher in academic women than men (p<0.05). Conclusion: The results of the research provide evidence-based data on the disadvantageous situation for women in the relationship between gender and academic career development. It is important to provide merit-based affirmative actions and support mechanisms that will facilitate the balance of private life and work life for women in academia and alleviate the burden of gender inequality in appointments and promotions.
Amaç: Bu araştırma, bir üniversitede, akademik kariyer yapma ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma, Ankara’da bir üniversitede çalışan akademisyenler ile gerçekleştirilmiş olup tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış, e-posta ile 68 sorudan oluşan çevrimiçi veri toplama formu akademisyenlere gönderilmiştir. Toplanan veriler, SPSS 23 istatistik programında tanımlayıcı testler, parametrik ve non-parametrik hipotez testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya, %43’ü araştırma görevlisi olan 117 kadın, 43 erkek akademisyen katılmıştır. Katılımcıların, %69’u akademik yaşamında ayrımcılığın en az bir türüne maruz kaldığını belirtmiştir. Kadınların %66,4’ü akademide kadın olmanın dezavantaj olduğu düşüncesindedir. Hane içi iş yükünde mutfak işlerine ve temizlik işlerine ayrılan süre kadınlarda erkeklere göre anlamlı derecede fazladır (p<0,05). Sonuç: Araştırma sonuçları, toplumsal cinsiyet ile akademik kariyer yapma ilişkisinde kadınlardan yana dezavantajlı olan duruma kanıta dayalı veri sunmaktadır. Akademideki kadınların özel yaşam ve iş yaşamı dengesini kolaylaştıracak, atama ve yükseltmelerde kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüklerini hafifletici, liyakate dayalı pozitif ayrımcılığa dayanan dönüşümlerin yapılması ve desteklerin sağlanması önemlidir.